موضعگیری فرصت طلبانه فرقه رجوی در قبال بحران اوکراین

سران فرقه رجوی، با تأخیر چند روزه در قبال بحران اوکراین، فرصت طلبانه دست به موضعگیری مسخره ای زدند که عمق دشمنی خود با ملت ایران را نشان می دهند. اگر به موضعگیری سازمان مجاهدین خلق در مورد حمله روسیه به اوکراین توجه کنیم در می یابیم که به جای پرداختن به هر مسئله ای باز سعی نموده موضوع را به استفاده ایران از این داستان ربط بدهد و سپس موضع ضد ملی همیشگی خود را عنوان می دارد که تحریم کافی نیست و باید دست به اقدام موثر و همه جانبه عملی زد.

برای سران خوش خیال سازمان مجاهدین خلق هنوز مشخص نشده که نمی توان به اربابان جدید اطمینان کرد و روی کمک های آنان حساب باز کرد. بطور نمونه می توان به فرار شاه به آمریکا اشاره نمود که حتی اجازه ندادند وی در آمریکا استقرار داشته باشد. این در حالی بود که وی مطیع کامل آمریکا در همه زمینه ها بود.

نمونه دیگر می توان به صدام حسین اشاره کرد که وقتی وی در جهت سیاست های غرب حرکت نمود در نهایت شاهد بودیم که او نیز توسط حمله نظامی غرب سرنگون شد و نمونه اخیر در مورد افغانستان و اشرف غنی بود. شاهد بودیم که چگونه غرب وی را تنها گذاشت و شبانه از کشور افغانستان فرار نمود و دو دستی کشور را به جریان دیگری سپرد.

در مورد کشور اوکراین نیز اکنون شاهد هستیم که ابتدا غرب اعلام کرد که ما از کشور اوکراین حمایت همه جانبه می کنیم ولی وقتی حمله انجام شد شاهد هستیم که رئیس جمهور اوکراین عنوان می دارد که قدرت های غربی که این همه ادعا برای کمک داشتند ما را تنها گذاشتند و ما باید خودمان به مقاومت و جنگ ادامه دهیم.

این تازه نمونه های اندکی از برخورد غرب برای حمایت از دولت هایی که خواهان استقرارشان بود می باشد ولی اکنون رجوی ها به جای اینکه موضعگیری مشخصی داشته باشند باز فرصت طلبانه لگدی به ایران می زنند و مدعی می شوند که تحریم علیه ملت ایران کافی نیست و باید اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی بعمل آورد.

فرقه رجوی بهتر است به جای صرفا خوش رقصی برای دشمنان ایران موضعگیری مشخصی از خودش نشان دهد و دنبال روی آنان نباشد. سران فرقه رجوی باید به این باور برسند که در دنیای کنونی سازمان مجاهدین خلق هیچ جایگاهی نداشته و به حساب نمی آید و فقط به درد جاسوسی و مزدوری می خورد و در این راه از آنان استفاده می کنند تا تاریخ مصرفش تمام شود.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل