نامه ابوالفضل اشتری به برادرش حمید اشتری در کمپ آلبانی

حمیدجان سلام . حالت چطور است؟ خیلی وقت است خبری از شما ندارم. چرا تماسی با خانواده ات نمی گیری؟ سال جدید را به شما تبریک می گویم. در سال جدید انتظار داشتیم تماسی با ما بگیری ولی خبری از شما نشد! اگر یادت باشد چقدر پدرمان با شما بحث می کرد و به شما می گفت این راهی که انتخاب کردی در نهایت به بن بست منتهی می شود. ولی گوش نکردی و چندین سال خودت را از بین بردی و چندین سال خودت را در یک حصار بسته قرار دادی. از شما سئوالی دارم آیا به هدفی که داشتی رسیدی؟ می بینی با خودت چکار کردی؟ آنقدر شما را بسته اند که توان یک تماس با خانواده خود را نداری!

ما هم از وضعیتت هیچ اطلاعی نداریم نمی دانم با مشکل جسمی که داری با ویروس کرونا چکار می کنی؟ مراقب خودت هستی یا خیر. باور کن نزد خانواده ات می ماندی وضعیتت خیلی بهتر بود. شما را فریب دادند و از خانواده ات دور کردند. به خودت بیا و خودت را از این وضعیت اسفناک نجات بده. برو کشورهای اروپایی آزاد زندگی کن. در خواستم از شما این است تلاش کن و مابقی عمرت را آزاد زندگی کن .

امیدوارم در آینده نزدیک خبر به من برسد که حمید زندگی آزاد را برای خودش انتخاب کرده است.

برادرت ابوالفضل اشتری

 

خروج از نسخه موبایل