شعار رجوی در مورد قیام، سر کاری است

روز قبل یکی از دوستانم به من زنگ زد و گفت چرا نشسته ای؟ گفتم مگر چه شده و چه اتفاقی افتاده است! او گفت رجوی سر از قبر در آورده و آماده باش برای قیام داده که ما هم باید برویم! از این جمله وی خنده ام گرفت و در دلم به رجوی گفتم که باز دوباره فیلی به نام سرنگونی و این بار آماده باش برای قیام هوا کرده. ما که این همه سال در مناسبات وی بودیم به این اراجیف عادت داریم چون از سرنگونی گرفته تا سین آ، مرحله سرنگونی، دکل سرنگونی و سال سرنگونی و … را گذراندیم و اکنون رجوی با یک عقب نشینی مفتضحانه رسیده به آماده باش برای قیام!

به دوستم گفتم ما که همه مراحل قبلی را یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشتیم و این بار داستان آماده باش برای قیام چه صیغه ای است؟! دوستم خندید و گفت مگر از کسی که خود شیفته است و دارای فردیت ناب است و در قبر خود قرار دارد بیشتر از این هم انتظار داری؟!

برای مزاح به دوستم گفتم حالا برای آماده باش و قیام باید چکار کرد؟ او با خنده گفت که باید به ریش نداشته رجوی گور به گور شده خندید و گفت که این همه سال برای مردم ایران جز خیانت و جنایت و وطن فروشی چیز دیگری به ارمغان آورده که اکنوم مدعی قیام و سرنگونی می شود؟

در ادامه گفتم من رجوی جنایت کار را به خوبی می شناسم. او برای رسیدن به هدفش دست به هر خیانتی می زند و اصلا حرفهایش سر و ته ندارد. بهتر این اراجیف را به افراد خود تحویل دهد و آنها هم مجبورند به اراجیف هزار باره رجوی گوش کنند و دلشان را به این گونه مسائل راضی نگهدارند تا شاید تغاری بشکند و جهان به کام کاسه لیسانی مانند رجوی و گروه جنایتکارش شود.

دوستم بصورت طنز گفت رجوی که از سایه خودش وحشت دارد و جرات نشان دادن خودش را ندارد، چگونه مدعی قیام و این گونه مسائل می شود؟ برایش توضیح دادم که او خودش را در بالای قله قاف می بیند و دیگران برای وی ارزشی ندارند و اگر همه جهان کشته شوند برایش ارزشی ندارد و افرادی مانند زنش یعنی مریم قجر هم ارزشی برایش ندارد و تا زمانی که در راستای منافع وی حرکت می کنند صاحب نام است و الا مانند بقیه افراد به او مارکی زده و خرابش می کند. این است منطق رجوی که از ابتدای کارش سعی نموده هر روز و هر سال خودی نشان دهد و فکر می کند با فریبکاری و شیادی سر نیروهایش را کلاه بگذارد ولی دیگر دوران فریبکاری گذشته است و دیگر کسی به وی توجهی ندارد.

در این باره با دوستم در مورد حرفهای رجوی گفتیم و خندیدیم و شوخی کردیم و به حال نفراتی که هنوز فکر می کنند از رجوی آبی گرم می شود تاسف خوردیم که چرا آنان حتی برای یک لحظه هم شده فکر نمی کنند و برای آینده خود تصمیم نمی گیرند.

رجوی فرصت طلب وقتی شعار آماده باش برای قیام می دهد باید جواب بدهد به کجا باید مراجعه کرد تا برای قیام خیالی وی آماده شد !!!. همه حرفهای وی سرکاری است و هیچ موضوعیتی برای اجرا شدن ندارد .تمام شعارهای رجوی در مورد سرنگونی طی این سالیان همش کشک و پوشال بوده است و هیچ وقت نتوانست راهبرد و مسئله ای از درون سازمان حل کند و اگر وی حرفی می زد برای مهم جلوه دادن خودش بوده است در غیر این صورت هیچ فایده ای نداشت و اگر اکنون در مورد آماده باش برای قیام حرف می زند به خاطر این است که هنوز فکر می کند می تواند با کنار هم قرار دادن کلمات به نیروهای وارفته خودش برای ماندن در تشکیلاتش روحیه بدهد ولی دیگر کور خوانده و حنای شعارهای دروغین وی رنگی ندارد.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل