گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 7

مجاهدین خلق، علاوه بر سوابق تروریستی اش، ویژه گی های فرقه گونی نیز از خود نشان داده است. اعضای جدید گروه،پس از ورود شان به سازمان تحت القای ایدئولوژیکی سازمان و تاریخ بازنگری شده ی ایران قرار می گیرند. همچنین اعضا ملزم به سوگند خوردن به " طلاق ابدی " و شرکت در جلسات " تطهیر ایدئولوژیک هفتگی هستند. وانگهی طبق گزارشات کودکان در سنین پائین از والدین خویش جدا می شوند.

 

خروج از نسخه موبایل