نمایشگاهی که فرقه رجوی را وحشت زده کرد

مضمون این نمایشگاه کوچک که چند روز پیش در سوئد و توسط ایرانیانی که حقی از آنها توسط مجاهدین خلق ضایع شده و یا میهن دوستانی که افشای جنایات این گروه را یک وظیفه ملی- میهنی میدانند، تشکیل شده بود، موجب وحشت این فرقه تبهکار جاسوس پرور شده است. چنان وحشتی که نه تنها به این نمایشگاه حمله فیزیکی تمام قد کردند، بلکه مطالب زیادی بر علیه آن منتشر کردند.

گویا که ماتریال های این نمایشگاه کمیت و کیفیت های قابل توجهی از ترورهای مجاهدین خلق ارائه داده بود و با نشان دادن مدارک و اسناد به اثبات وابستگی این جریان منحوس و منفور به دولت های آمریکا، اسرائیل، عربستان و … پرداخته است.

مجاهدین از این اقدام که حق مسلم بر پاکنندگان این نمایشگاه بوده، از یک سو بسیار غضبناک شده و مطالب متعددی را منتشر کرده اند و از سوی دیگر، از اینکه موفق شده اند که با حمله به این جمع مانع فعالیت و افشاگری های بیشتر بر علیه سازمان استحاله یافته مجاهدین خلق شوند، باد به غبغب انداخته و از این حیث ابراز شادمانی کرده و رجز خوانی خاص خود را کردند.

مجاهدین خلق که حضور یک روسپی سیاسی در مراسم خود را اینهمه در بوق و کرنا زده و میدمند، نباید از متهم شدن به انواع وابستگی ها به کشورهای یاد شده خشمگین باشند. خشمگین نباشند بدین جهت که عاشق دنیای ظالمانه و سلطه گرانه تک قطبی بوده و مشتاق حمایت سخنرانان نامبرده که علاوه بر روسپی سیاسی بودن نماینده این نظم هم هستند. بعبارت دیگر، زمانی که مجاهدین این افراد را بعنوان نماینده ی جهان مینامند یا میدانند، دیگر نباید در مقابل اتهام وابستگی خود به این دنیای آزاد؟! واکنش ظاهرا منفی نشان بدهند.

نه تنها نشان ندهند، بلکه خوشحال باشند که ماها و همینطور برگزار کنندگان این نمایشگاه را که آنها را وابستگان این جهان آزاد؟! معرفی کرده ایم و میکنند، او را به داشتن چنین صفتی مفتخر نموده ایم! آنها بعد از حمله سبعانه به این نمایشگاه، اعلام پیروزی کرده اند! کدام پیروزی؟ مگر می توانید بر روی کارنامه سیاه ترورها و جنایت ها و خیانت هایتان بر علیه مردم ایران سرپوش بگذارید. گیرم که از برپایی یک نمایشگاه جلوگیری کردید، با حافظه تاریخی ملت ایران چه می کنید؟ آنها که جنایات شما را دیده و خیانت های شما را لمس کرده اند.

وحید

خروج از نسخه موبایل