خبر رهایی حمید محمد آق آتابای دل همه خانواده های چشم انتظار را شاد کرد

خبر مسرت بخش فرار جسورانه آقای حمید محمد آق آتابای از چنگال فرقه مجاهدین را به این دوست قدیمی و به برادر ارجمندشان آقای محمد آتابای که به همراه دیگر اعضای خانواده آتابای سالیان طولانی است دست از تلاش برای رهایی حمید نکشیدند تبریک و تهنیت می گوییم. و یاد می کنیم از مادر دردمند حمید که رجوی های ستمگر مانع از دیدار او با فرزندش شدند تا با داغ این فراق چشم از جهان ببندد، اما بی شک روح او بعد از رهایی حمید در آرامش خواهد بود.

این خبر دل خانواده اعضای گرفتار در فرقه رجوی را شاد و عزم شان را برای تلاش جهت کمک به فرزندان شان بیش از پیش خواهد نمود و عامل انگیزاننده و نیروبخش به فرزندان گرفتار شان خواهد شد.

از اعضای انجمن آسیلا که با ایستادگی و فعالیت های وقفه ناپذیر خود پنجره های امید برای رهایی را بر روی اعضای گرفتار و خانواده های چشم انتظارشان بازتر نمودند، از جانب تمامی خانواده ها و جداشدگان عضو و همراه با انجمن نجات استان مازندران، تشکر و قدردانی می کنیم.

با آرزوی رهایی بقیه اعضای گرفتار در فرقه رجوی و شادی خانواده های شان

خروج از نسخه موبایل