آیا مسئله بر سر حضور محمد حیاتی است

از قرار معلوم آنطور که در خلال مطالب سایت های مختلف مشاهده کرده ام، روز یکشنبه 17 ژوئن 2007 قرار بود جلسه ای در پاریس توسط انجمن حمایت از پناهندگان و مهاجرین ایرانی در سالن فیاپ Tahoma; >FIAP

خروج از نسخه موبایل