جداشده ها مبشر زایش و زندگی، رجوی ها مبشر مرگ و نیستی

تبریک به مناسبت تولد فرزند آقای علی هاجری

خبر تولد فرزند آقای علی هاجری بسیار مسرت بخش بود. بی شک هر یک از جداشدگان از فرقه رجوی و خانواده های اعضای گرفتار در فرقه که این خبر را بشنوند از صمیم قلب شاد خواهند شد.

اگر چه با کمال تأسف آقای هاجری در حال حاضر بدلیل دسیسه های ضد انسانی رجوی ها و فشارهای غیر قانونی بخشی از پلیس آلبانی از خانه و خانواده اش دور می باشد اما این تولد نشان داد که مسیر حرکت جداشدگان در جهت زایش و زندگی است. به نظر من این بزرگترین ضربه به رجوی هاست که دشمن شادی، خانواده، کودکان و هر چیزی که نشان از حیات و زندگی دارد، می باشد. هر جداشده ای که با کسب آزادی خود به سمت زندگی باز می گردد تیری به قلب سیاه رجوی ها می زند چرا که آنان همه را اسیر و برده و زندگی و شادی را خاموش و سرد می خواهند.

از فرقه رجوی خبرها مربوط به مرگ بر اثر بیماری، فرار و جدایی، اسارت، محدودیت و گرفتاری در حصار های ذهنی و فیزیکی است اما در سمت جداشدگان خبر از زندگی، خانواده، زایش و شادی است.

این تولد فرخنده را نه تنها به آقای هاجری و همسرشان بلکه به همه خانواده های اعضای گرفتار در فرقه و جداشدگان و اعضای محترم انجمن آسیلا که برای زندگی، با رجوی ها چنگ در چنگ شده اند تبریک می گویم.

صالحی

فرزند تازه متولد شده علی هاجری
خروج از نسخه موبایل