آقای رجوی با حافظه تاریخی ملت ایران چه می کنید؟

جفنگ گویی های بی مصرف به اصطلاح سخنگوی مجاهدین خلق

پناه بردن مسعود رجوی به صدام حسین و موضوع همکاری و یا بهتر بگویم مزدوری سازمان مجاهدین خلق برای رژیم بعث در میانه جنگ ایران و عراق را می توان یکی از تاریک ترین نقاط در تاریخ ننگین این سازمان عنوان کرد.

این مسئله که شاهدان عینی فراوان و مدارک مستدل و مستندی دارد، برای هیچ کس و در هیچ کجای دنیا توجیهی ندارد. هیچ کدام از اپوزیسیون های جمهوری اسلامی هم چنین ننگی را برنمی تابند که با دشمن ملت شان و شانه به شانه سپاه دشمن بر علیه مردم شان بجنگند فقط و فقط برای حفظ بقا و کسب قدرت.

سران سازمان مجاهدین خلق البته سابقه مزدوری و وطن فروشی کم ندارند، و مدام در پی آن هستند که این سوابق را به طریقی سفیدشویی کنند. در مواردی شاید توانسته باشند تا حدی موفقیت هایی کسب کنند اما این یک مورد آنچنان در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است که به هیچ طریقی پاک کردنی نیست.

این بار سخنگوی مجاهدین که نام مستعار رجوی است به بهانه دادگاه حمید نوری، جفنگیاتی سر هم کرده که هر مستمعی را به خنده و یا بهت وا می دارد از این همه وقاحت و بی شرمی!

تا آنجا که تمامی این ها را ” طرح و برنامه رژیم برای چسباندن مجاهدین به عراق” عنوان کرده است!!

آیا رجوی خودش نمی داند حرفهایی که می زند یک مشت دروغ بیش نیست؟ آیا خودش نمی داند از ملاقات مخفیانه وی و بقیه مسئولین سازمان با مسئولین عراقی فیلم وجود دارد و افشا شده است؟ آیا خودش نمی داند در جنگ علیه مردم ایران دست به چه جنایتی زده است؟

البته رجوی سعی می کند با ردیف کردن یک مشت اراجیف، بر جنایتی که در عراق و در زمان جنگ انجام داده سرپوش بگذارد شاید بتواند با این ترهات نیروهای وارفته در مناسباتش را فریب دهد ولی نفرات جدا شده از مناسبات به خوبی به این شناخت رسیدند و فیلم های خیانت رجوی ها را هزاران بار دیدند و متوجه شدند ارتش کاغذی رجوی، در زمان جنگ ایران و عراق یکی از ارتش های صدام حسین بود. شاهد بودیم چگونه بعد از صلح دیگر هیچ گونه حرکت نظامی به سمت ایران نداشتند و مشخص شد سازمان از شکاف جنگ عراق علیه ایران قصد استفاده داشت که بعد از آن این درب گل گرفته شد .

برای یادآوری ذهن گچ گرفته رجوی باید عنوان کنم مگر شما در نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان اعلام نمی کردید با نیروهای هوایی عراق هماهنگ شده که هر کجا لازم باشد برای حمایت از نیروهای سازمان حمله هوایی از طرف نیروهای عراقی انجام شود؟! مگر شما نگفتید با هماهنگی با ارتش صدام آنان همزمان عملیات نظامی در جنوب را انجام داده تا ما بتوانیم از منطقه غرب پیشروی کرده و دشمن نتواند نیرو گسیل کند؟ مگر در نشست از مسئولین درباره انجام هماهنگی های همه جانبه با نیروهای ارتش عراق سئوال نمی کردید؟ مگر زخمی های سازمان با هلی کوپترهای ارتش صدام به عقب برده نمی شدند؟

رجوی بعد از عملیات چلچراغ گفت که او در اتاق عملیات یا اتاق جنگ در کنار مسئولین رده بالای نظامیان ارتش صدام حضور داشته و از آنجا عملیات را دنبال می کرده است. این تنها گوشه ای از همکاری مجاهدین با نیروهای صدام بود. مگر در زمینه اطلاعاتی همکاری همه جانبه با رژیم بعث نداشتید؟ مگر گرای مناطق مختلف ایران را برای پرتاب موشک به ارتش عراق نمی دادید؟ یا در مورد ترور افرادی مانند شهید صیاد شیرازی از اداره اطلاعات عراق دستور نگرفتید؟ آیا در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی نمی گفتید که باید در منطقه مرزی عملیات کوچک انجام بدهیم تا ایران وارد جنگ با عراق شود و ما بتوانیم به کاری که دنبالش هستیم برسیم؟

آیا این نمونه ها نشان از همکاری همه جانبه فرقه با ارتش صدام نیست؟ اگر رجوی معتقد است که زائده جنگ نیست، چرا بعد از صلح بین عراق و ایران ارتش کاغذی رجوی زمین گیر شد و قدرت مانور و عمیلاتش را از دست داد؟ اکنون 34 سال بعد از عملیات دروغ جاویدان رجوی یادش افتاده که از اتهام زائده جنگ خود را تبرئه کند!

رجوی مدعی است حکومت ایران سالها تلاش کرده است تا مجاهدین خلق را به آمریکا و اسرائیل و … نسبت بدهد. تا کی می توانید با فریبکاری و سیاه نمایی خودتان را از جنایتی که علیه مردم ایران انجام دادید برهانید؟ این همه سال انواع پرونده ها و افراد مختلف در زمینه همکاری همه جانبه فرقه با آمریکا و اسرائیل و کمک مالی عربستان حرف زده و مطلب نوشتند آیا همه شان دروغ بوده و باید فقط به حرفهای سخنگوی سازمان یعنی همان مسعود رجوی استناد کرد؟! رجوی هنوز در خواب خرگوشی بسر می برد و فکر می کند هنوز ارتشی برای وی باقی مانده است و شاید با ارتش وارفته و بی حال و بیمار خود قدرت را بدست بگیرد.

رجوی با گفتن این اراجیف فقط به دنبال سرپوش گذاشتن بر تضاد های درونی مناسباتش است چون می داند وضعیت مناسباتش خراب است و شاید با گفتن این اراجیف قدری جلوی ریزش نیرو را بگیرد.

رجوی ها می دانند اگر حاضر شوند به مسائلی که وجود داشته پاسخ دهند از درون پوکیده خواهند شد و به همین خاطر حاضر نیستند حتی اعضای شان هم در مصاحبه های بیرونی حاضر شوند. ماهیت فرقه ای تشکیلات رجوی این گونه است هر کسی با ما نباشد باید دشمن فرض نمود و با دشمن مردم کشورم می توانم دست دوستی و همکاری دهم! کاری که اکنون در رابطه با ارتباط با غرب و اسرائیل انجام می دهد. وبا تمام توطئه هایی که غرب و اسرائیل علیه ایران انجام می دهند مجاهدین حاضر به همکاری با آنان هستند.

پاک کردن صورت مسئله همکاری با رژیم بعث نمی تواند مرهمی بر هزاران درد رجوی باشد چون مسئله ای که قبلاٌ روشن شده و سندهای آن وجود دارد .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل