تجمع خانواده های اسیران مجاهدین خلق در مقابل دفتر صلیب سرخ

تجمع اعضای نجات که از خانواده اعضای گرفتار در اردوگاه بسته و دورافتاده سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تشکیل شده است، مقابل مقر کمیته صلیب سرخ در تهران برگزار شد.

انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
انجمن نجات مقابل کمیته صلیب سرخ
خروج از نسخه موبایل