نظارت یک سازمان حقوق بشری بر نقض حقوق بشر در اشرف

دفتر حقوق بشر یونامی (هیات ملل متحد برای کمک به عراق) وضعیت ساکنان اشرف را تحت نظارت قرار داده است.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد این موضوع را در نامه یی به علی صفوی از اعضای کمیسیون خارجة شورای ملی مقاومت وبسته به فرقه مجاهدین ابلاغ کرده است. در این نامه در پاسخ به نگرانیهای مربوط به وضعیتنقض حقوق بشر در اشرف تصریح شده است: دفتر حقوق بشر هیأت ملل متحد برای کمک به عراق, فعالانه و از نزدیک وضعیت حقوق بشر در عراق، از جمله وضعیت ساکنان اشرف را تحت نظارت گرفته است.و امید است که این نظارت مانع از نقض شدید حقوق بشر و وادار کردن اعضا به خودسوزی در شرایط بحرانی و در حال اضمحلال این فرقه بشود.

بهزاد علیشاهی

شنبه سوم شهریور هشتاد و شش

خروج از نسخه موبایل