خبر فوری – اطلاعیه پلیس ایالتی آلبانی

پلیس ایالتی
پلیس کشور به موجب فیصله دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته (اسپاک) و دستور اجرای دادسرا در این دادگاه، برای کنترل کلیه اماکن و دفاتری که برای اهداف بشردوستانه در آن سکونت دارند، در چارچوب یک برنامه عملیاتی، کنترل تمام اماکن و دفاتر در اردوگاه مجاهدین خلق، در مانز، دورس را آغاز کرده است.

در اجرای دستورات کنترلی صادره از سوی دیوان، پلیس ایالتی با طرح کنترل اماکن در قلمرو اردوگاه مجاهدین خلق، با رعایت دقیق اخلاق و ارتباطات و رعایت حقوق و آزادی های اساسی افراد، اقداماتی را برای اجرای آنها انجام داده است. همه شهروندان و جامعه ای که در این کمپ زندگی می کنند.

گروه های کنترل پلیس به کنترل در قلمرو اردوگاه مجاهدین خلق و در داخل آن ادامه می دهند.

در پایان بررسی ها اطلاعیه دقیق تری ارائه خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل