احضار در عراق و ناله از اسلو

وقتی موضعگیری فرقه در مورد دادستان عراق آقای الموسوی را می خواندم به یاد سلسله موضعگیریهای فرقه در این سالیان افتادم.

 

باید از سران فرقه سوال کرد، چرا د ر اسلو؟ مگر سخنگویان تو در بغداد و پاریس چی شدند؟!

 

طی این سالیان که در فرقه بودم به عینه سیکل موضعگیریهای فرقه برایم روشن است چون بنا به فرموده رهبرگمشده!!هر کسی با ما نباشد بر ماست ؛ دقیقا طی این سالیان هم اصلا حاضر نشده کوتاه بیاید.وقتی موضعگیری فرقه را می خوانی واقعا مشمئز کننده است آخر تا دیروز هر که به واقعیت در فرقه دست می یافت مزدور و مامور وزارت اطلاعات بود و هر فرد خارجی هم حقوق بگیر اطلاعات و حالا هم یک فرد در عراق می خواهد جنایت شما را در عراق رو کند و شما را محاکمه کند دژخیم نام می گیرد. پس اسم تورادر خیانت و جنایت در حق مردم ایران آنچه در فیلم رویای گرگها بعینه جهانیان دیده اند چه باید نام نهاد چون نامهای مورد مصرف تودیگر بکار نمی آید.

 

ولی چیزی که خیلی جالب است موضعگیری بسیار خشمگینانه فرقه است که معلوم می شود به خوب جایی خورده و انگار آب در لانه مورچگان افتاده است و حالا، سران فرقه، هر چه می توانید از حمایت ها و آمار نجومی مردم عراق و اروپا!!! ردیف کنید و خودتان هم می دانید که همه این تشبثات و آمارها چیزی جز برای گول زدن نفرات وارفته خودتان در اشرف و اروپا نیست.و حالا هرچه می توانید جیغ بنفش بکشید.

   

 

خروج از نسخه موبایل