آیا اروپا به اشتباه خود درباره گروه مجاهدین خلق پی برده است؟

پارلمان اروپا که سالها تحت فشارهای آمریکا از تروریست‌های مجاهدین خلق حمایت کرده، به نظر می‌رسد اکنون به این نتیجه رسیده که حمایت از این گروه تروریستی کار اشتباهی است.

پارلمان اروپا در فوریه سال ۲۰۲۳ با تشکیل “کمیته ویژه دخالت خارجی در روند‌های دموکراتیک در اتحادیه اروپا شامل تبلیغات سوء، تقویت صداقت، شفافیت و پاسخگویی در پارلمان اروپا”، به تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به منظور ممانعت از دخالت خارجی در این پارلمان اقدام کرد و در نهایت در 13 ژوئیه ۲۰۲۳ به تصویب رساند. در بخش مقدماتی این قطعنامه، به موارد متعددی از لابی کشور‌های خارجی در پارلمان اروپا اشاره شده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که یکی از بند‌های مقدماتی این قطعنامه، به اقدامات گروه تروریستی مجاهدین خلق اختصاص یافته است.

پارلمان اروپا در بخشی از قطعنامه اخیر، گروه تروریستی مجاهدین خلق را سازمانی معرفی کرده است که “متهم به ارعاب، شکنجه و قتل اعضای دیاسپورای (مهاجران) ایرانی است و از شیوه‌های تهاجمی و مبهم برای دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا از جمله با پنهان کردن وابستگی حقیقی خود به این گروه استفاده می‌کند”. در بخش دیگری از این قطعنامه به اقدامات فریبکارانه گروه تروریستی مجاهدین خلق اشاره شده است: “این سازمان نام نمایندگان پارلمان اروپا را در لیست امضاکنندگان نامه‌هایی که امضا نکرده‌اند یا به عنوان میزبان مشترک کنفرانس‌هایی که هرگز آن را تأیید نکرده‌اند، گنجانده است.” همچنین در این قطعنامه آمده است که گروه تروریستی مجاهدین خلق برای گمراه کردن نمایندگان پارلمان اروپا و سامانه شفافیت (Transparency Rgister) از بیش از ۴۵ عنوان جعلی استفاده کرده است.

خروج از نسخه موبایل