نشریه انجمن نجات – شماره 113

در این قسمت می خوانیم:

• سی خرداد، چهل و دو سال بعد
• جدایی آقای بیجار رحیمی
• دوباره متولد شدم
• خواستار دادخواهی و محاکمه فوری سران فرقه رجوی
• باید به کسانی که فرقه ها را ترک کرده اند یاری برسانیم
• پیام اعضای شورای زنان آسیلا
• چشم انتظار دو جگرگوشه
• همه هم زندانی اند و هم زندانبان
• وحشت فرقه رجوی از جداشدگان
• هیچ وقت تو را فراموش نخواهیم کرد
• مغزشویی فرقه ای
• نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی
• هلما دو ساله شد
• 10 شهریور 1392
• نماز و نیایش تروریست ها
• تجربه اسارت در فرقه مخرب
• کتاب ماهی و خنجر
• فرقه رجوی و ترور خانواده ها
• 35 سال در اسارت فرقه تروریستی مجاهدین خلق
• زن، بردگی و اسارت
• “خود” و “دیگری”
• ای کاش عباس پیش ما بود
• فرقه چیست؟
• رجوی: من اجازه ندادم کسی در سازمان اعدام شود
• عاطفه و نهاد خانواده
• عاطفه ممنوع
• دکتر تقی، دکتر شکنجه شده ها در اشرف
• تفاوت های اصلی بین بردگان قدیم با اعضای دربند در فرقه ها

لینک نشریه انجمن نجات – شماره 113

 

خروج از نسخه موبایل