اولین خائن به آرمان فلسطین رجوی است

رجوی در مطلبی با عنوان آموزش برای نسل جوان شماره 27 در مورد فلسطین و طرح صلح آن باز هم به شعار دادن پرداخته و طوری مطالبش را عنوان کرده که مورد تائید اسرائیل باشد .

رجوی در نشست های مختلف از رفتن به فلسطین و به اصطلاح مبارزاتش می گفت و تا مدتها از یاسر عرفات تعریف می کرد ولی وقتی یاسر عرفات ازدواج کرد صحنه عوض شد و شروع به فحاشی به او کرد. انگار که انقلاب طلاق را سوراخ کرده باشد! این کار یاسر عرفات جرم بزرگی در دستگاه منحط رجوی محسوب می شد در صورتیکه این لجن پراکنی علیه یاسر عرفات هم زمان با انجام رقص رهایی رجوی بود.

رجوی در مطلب خود اصلا اشاره ای به جنایت های اسرائیل نمی کند. در گذشته شاهد بودیم وقتی مردم مظلوم فلسطین هدف بمباران اسرائیل قرار می گرفتند سعی می کردند هیچ حرفی نزنند و به روی نامبارک خود نیاورند تا مبادا مقامات اسرائیلی ناراحت شوند و دست از حمایت بردارند. برای رجوی سرکوب مردم فلسطین مشروع بود .

اگر رجوی به گفته خودش توافق واشنگتن در سال 72 را قبول داشت چرا در مقابل خیانت صلح و قرار داد اسلو که اسرائیل نقض کننده آن بود، هیچ حرفی نمی زند؟

رجوی در مطلب خود اشاره ای به طرح صلح مریم دارد که به غرب پیشنهاد داده است. اصلا کسی شما را به حساب می آورد که اکنون طرح صلح می دهید! شما هم مانند اسرائیل در جنایت علیه مردم ایران شریک هستید. رجوی چرا بعد از سالها حمله اسرائیل به مردم بی گناه غزه خفه خون گرفته و مقصر اصلی را در جای دیگری جستجو می کند؟ مگر دولت آمریکا عنوان نکرد که هیچ نشانه ای از حمایت دولت ایران نیست پس چرا شما سعی دارید همانند جناح تندرو اسرائیل حمله را به کشور دیگری منصوب کنید؟
رجوی خائن در مطلب خود باز به نشخوار شعار جمهوری دموکراتیک پرداخت. او باید بداند مردم ایران و حتی دوستان شما در آمریکا سازمان را یک سازمان تروریستی می دانند که از طرف مردم ایران مورد تائید نیست .

رجوی اولین خائن به مردم مظلوم فلسطین است چون در مقابل جنایت های اسرائیل کور شده و دشمن را کس دیگری معرفی می کند . چرا این همه سال اسرائیل حاضر به قبول تشکیل کشور فلسطین نیست ولی شما دم بر نیاورید مگر شما خودتان را حامی مردم فلسطین معرفی نمی کنید؟

رجوی سعی دارد با درج عکس یادگاری مریم با محمود عباس خودی نشان دهد در حالی که محمود عباس نیز یکی از خائنین به مردم فلسطین می باشد .
مگر شما مدعی نبودید که هر خلقی برای احقاق حقوقش باید مبارزه کند پس چرا وقتی مردم فلسطین برای احقاق حقوق شان دست به اسلحه می برند شما ناراحت می شوید که نباید این کار انجام می شد . شما جرات ندارید یک خط حتی صوری هم شده از مردم فلسطین حمایت کنید و جنایت های اسرائیل را محکوم کنید .
به همین خاطر است شما به همراه دیگران همسو با اسرائیل و در راستای منافع آنان گام می بردارید و اکنون رجوی بعد از سرنگونی صدام فکر می کند با حمایت از جنایت های اسرائیل می تواند به قدرت برسد باید به او گفت که باز روی اسب بازنده ای سرمایه گذاری کردید .

مبارزه مردم فلسطین باز چهره خیانت کاران را نشان داد که چگونه برای حفظ منافع در کنار هم قرار می گیرند و رجوی که هیچ اصول و پرنسیبی ندارد تبدیل به یکی از سازمانهای اسرائیل شده است. مبارزه مردم فلسطین بار دیگر چهره خیانت کاران را افشا نمود و رجوی باید بساط و دکان حمایت از مردم مظلوم فلسطین را جمع کند .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل