رجوی وپیام ایدئولوژیک

هر از چند گاهی سایت فرقه به یاد دین ومسلمانی می افتد و برای خالی نبودن عریضه اقدام به درج مطلب ایدئولوژیکی می کند تا اشرفیان فکر نکنند رهبرشان در این زمینه به امان خدا رهایشان کرده، چرا که اگر به امان خدا باشند دیگر تئور ی های شیطان صفتانه ی رجوی تاثیری نخواهد داشت!!! این بار متن اید ئولوژی سایت حاوی پیام رجوی به مناسبت ماه مبارک رمضان بود که البته با تاخیر به ساکنان زندانی وبی خبر اشرف رسید!

 

البته سال قبل هم نزدیک به چنین ایامی سخنرانی شرم آ ور رجوی در مورد تقوی بر روی سایت قرارگرفت که با آ وردن چند آیه از قران شریف وتفسیر به رای آ ن آ یات، خود را تا حد خدایی ارتقا داد وگفت " شما خود را به من بسپارید من خودم با خدا معامله می کنم " ولیکن در پیام اخیر با آ وردن آ یات سوره مبارکه ی اسرا برای خود ارتقا درجه قائل نشد بلکه خود را خدا دانست!

 

با تفسیر غلط از آیات سوره ی اعراف که به گفت وگوی شیطان رانده شده با خداوند می پردازد و وعده ی شیطان به اغفال نوع بشر ودر کنار آ ن وعده ی خداوند به پناه دهی بند گان مخلص و عبادت کننده، رجوی به اعضای اشرف ادعای خدایی خود را ابلا غ می کند!!!

 

این اولین بار نیست که وی چنین ادعاهایی می نماید، اما این بار درجه ی آن بالاتر رفته. قبلا " ودر تفسیر زیارت عا شورا که نوار ش به یقین در آ رشیو فرقه موجود است، هر جا صحبت از لشکر سید الشهدا (ع) می شود خود را به همراه ارتش جیره خوار صدام حسین ولشکر او فرض می کرد و در جایی که از مولا علی (ع) ویا پیامبر (ص) حرفی می زند خود را جای آ نان جلوه می داد ودر سخنرانی تقوا هم که ادعای معا مله و شراکت با خدا داشت!!! این جاست که باید متذکر این آ یه شریفه شد که " ان الشرک لظلم عظیم " به درستی که شرک ظلم بزرگی است نسبت به خدا. وحالا در سال 2007 میلادی با پیشرفت فن آ وری (که البته در رساندن پیام وی هنوز به رشد نرسیده) ندای " انا ربکم الا علی " را که فرعون در پاسخ به دعوت موسی داد ‘ سر می دهد.

 

او در ادامه ی پیامش به اکاذیب دیگری هم می رسد.می گوید: دوست داشتم رو دررو و چهره به چهره با شما سخن بگویم به ویژه با اعضای جدید الورود و آ ن گاه بود که رگبار سوالات من شروع می شد ومی فهمیدم آ یا مانند مجاهدان قدیمی هستید یا برای بده وبستان و چند صباح خوش نشینی در میدان مبارزه وکسب اسم ورسمی به این جا آ مدید؟!

در این قسمت از پیام ابتدا با خبری کذب، یعنی ورود داوطلبان جدید به ا صطلاح سعی در دادن روحیه ی کاذب به اعضای غافل از همه چیز داشته و بعد به همان شیوه ی مرسوم که در نشست ها ادعای طلب کاری از اعضا می کرد وبه نوعی به کنترل ایشان مبادرت می نمود ‘ عمل کرده تا اگر گشتاپوی وی در اثر فضای نومید کننده ی کنونی یاد شان رفته با تهدید و گذاشتن جاسوس برای یکدیگر به کنترل نیرو بپر دازند، دوباره یک یا د آ وری شده باشد! تا به قول مهدی خوشحال که در کتاب کنتر ل نیرو می گوید چیزی در اذهان اعضا خطور نکند که وی از آ ن بی خبر باشد.

نکته ی دیگر دراین بخش از پیام، آ وردن کلمه "خوش نشینی وکسب اسم ورسم" است. باید از رجوی پرسید از کدام خوش نشینی می گویی؟ نکند شرایط خودت را با اشرفیان یکی دانستی؟ این تو هستی که همواره در شرایط سخت و احساس خطر جان بی مقدارت را دردست گرفتی وبه کمک اربابا ن غربی به خوش نشینی در یک سوراخ پناه بردی وگر نه به نقل از بیانیه های خودتان اردوگاه اشرف که از وضعیت منا سبی بر خوردار نیست. از طرف دیگر کدام عضو جدید؟ در حالی که اعضای با سابقه که تو بد ترین تهمت ها وتوهین ها را به آ ن ها روا داشتی دسته دسته به فرار از اشرف اقدام می کنند وحاضرند در اردوگاه سر بازان آ مریکایی به انتظار بنشینند ولی از حصار تو رها شوند، چه کسی حما قت می کند وبه چنین فرقه ای می پیوندد؟ کدام بده وبستا نی در حالی که افشا گران ماهیت فرقه از تضییع حقوق شان به ساز مان های بین المللی شکایت بردند که اگر هر کدام از ایشان بخواهند به یک زند گی آ رام بر گردند هیچ اند وخته ای ندارند؟؟ وکدام اسم ورسمی؟ حال آ ن که نام خود وفرقه ات در تمامی لیست های تروریستی دنیا ثبت است وهر ایرانی از این که حتی نام شما را بر زبان آ ورد به بدترین نوع احساس شرمساری می کند؟ نه تنها نیروی جدیدی در کار نیست بلکه خود بیش از هر کس می دانی که قدیمی ها هم رفتند ومی روند تا ننگ خیانت و وطن فروشی در کنار یک فرقه با رهبری مشرک را از خود بر دارند!!

 

راستی خطاب رزم آ وران مجاهد ارتش چگونه خطابی است در حالی که مدام ناله سر می دهید که نیروی مسلح نیستیم وسلا ح ها را به دوستان آ مریکایی خود دادیم؟ گویا رجوی فراموش کرده پس از اشغال عراق توسط نیرو های غربی وی پا به فرار گذاشت ودستور کرنش اعضا در مقابل ببر کاغذی وتحویل سلاح به آ نان را داد؟

 

اما پیام را به مناسبت ماه رمضان ارسال می کند ‘ ماهی که از برترین عبادات در آ ن صله رحم ومحبت به نزدیکان ومستمندان قوم است ولیکن در آن دستور قیچی کردن پیوندهای خانوادگی که قبلا " طی نشستی صادر کرده بود را تکرار می کند و می گو ید: پدر ومادر یا خویشاوندان هر که باشند مبا دا وارد دستگاه محاسبه ی مجاهد خلق شوند در همان نشست گفتم قیچی کنید ودور بریزید ". از ایه ی شریفه سوره اسرا در مورد شیطان می گوید وهمه را جز خود شیطان فرض می کند د حالی که دقیقا" این پیام شیطان است که از اقربای خود ببرید چرا که با گسستن است که نیروی او زیاد وبه پیروزی نزدیک می گردد.

 

در جای دیگر باز هم به پیش گویی روی آ ورده وگفته به زودی جامعه ی جهانی از آ ن ها عذر خواهی خواهد نمود؟:!. جناب رجوی شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه! در 26 سال پیش وقتی در حال فرار بودی وعده ی فتح تهران را در کم تر از چند روزر دادی وهنگامی که به زیر چتر حمایتی صدام تجاوز گر به خاک میهن درآ مدی وعده ی پیروزی شش ماهه ویکساله و…….که هنوز هم ادامه دارد.اکنون نیز در شرایطی به پیش گویی می پردازی که در همین سال جاری میلادی اتحادیه ی اروپایی ودیگر کشورهای دنیا در لسیت جدید، نام فرقه وخودت ومریم رهایی یت را در صدر لیست های تروریستی قرار داده وبا ابقا نامتان می گویند این دعوت شدن در استراسبورگ وسخنرانی ودست دادن به این و آ ن پارلمانتر دست چندم ودادن اطلا عات غلط هسته ای که از اسرائیل گرفتید و آ ن خوش رقصی هایی که برای بوش وشارون می کنید ‘ هیچ کدام راه خلا صی نیست واز عراق اخراج واز دیگر کشورها رانده خواهید شد وپلیس اینتر پل هم بالاخره مجبور است به حکم صادره از سوی خود عمل نموده وشما را به دادگاه تحویل دهد.

پس در آ ن ساحل وگودی که نشستی بنشین تا به زودی توفان و امواج خشم خلق تو وفرقه ات ر ا در بر گیرد. چه دیگر وقت پیام های ایدئولوژی گذشته واعضای اشرف با این چیزها اقناع نمی شوند ‘ چون بار مباحث ایدئولوژیکی از این دست زیادی روی دوششان سنگینی نموده وسال هاست تاوان سنگین آ ن را پس می دهند!

در آ خر این آ یه شریفه را متذکر می شویم که خداوند خطاب به فرعون وفرعونیان می فرماید " وفرعون ذی الا وتاد – الذین طغو ا فی البلاد – فاکثرو فیها الفساد "

خروج از نسخه موبایل