نسل کشی، جنایت انکارناپذیر رهبران مجاهدین خلق

تعریف قوم کشی ونسل کشی ( ژنوساید) که درسال 1948 به واسطه ی کنوانسیون های سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و درحال حاضر149کشور وازجمله ایران عضو آنند وهریک ازاین کشورها بتنهایی میتوانند درصورت مشاهده ی اعمال این جنایت مراتب را ازطریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد دردادگاه بین المللی داوری مطرح نمایند، به قرار زیراست:

1- کشتن افراد قوم آن گروه یا آن قوم یا آن نژاد
2- آسیب وصدمه وارد کردن جسمی وروحی به افراد آن گروه
3- تحمیل عمدی شرایط زندگی به افراد آن گروه با هدف ازبین بردن همه یا بخشی ازآن گروه
4- تحمیل اقداماتی باهدف جلوگیری از زاد و ولد درمیان آن گروه
5- انتقال اجباری کودکان گروه به گروه یا جایی دیگر
حالا من به عنوان یک انسان وشخصی که به عنوان عضو ارشد یک خانواده ی گرفتار باند رجوی دچار لطمات شدید از این فرقه ی جنایتکار شده ام، برآنم که با نگاهی کوتاه به بندهای منشور یاد شده ی فوق ، تطابق اعمال به غایت شنیع رجوی ها را با مسئله ی نسل کشی به ثبوت برسانم.
1- مسعود ومریم رجوی ویاران نزدیکشان گروهی ازقوم مجاهدین خلق را که نافرمانی نشان میداده اند، با لطایف الحیل بقتل رسانده ونابود کرده است.
2- وجود شکنجه گاه ها برای شکنجه ی جسمی و نشست های مداوم خرد کردن و مسخ شخصیت افراد نافرمان – حتی اگر این فرمان به صورت جزئی هم بوده باشد – از ادوات اصلی باند رجوی بوده ودراین خصوص مدارک غیرقابل انکاری برای ارائه درهر محکمه ی ذیصلاح وبرابر وجدان های آگاه بشری موجود است وامیدوارم توسط دادگاه بین المللی تهران که درحال رسیددگی به جنایات رجوی هاست، بصورت لازم و کافی ارائه گردد.
3- تمام شرایط زندگی و در جزئی ترین و خصوصی ترین مسائل بدون خواست و اراده ی اعضای سازمان مجاهدین خلق برآنها تحمیل شده تا عملا شخصیت مسخ شده ای را پیدا کرده و بعنوان اکثریت اعضای سازمان درخدمت بوالهوسی ها وامیال شیطانی رجوی قرار گرفته و دردرجه ی اول خود قربانی این امیال پلید باشند.
4- جلوگیری اززاد و ولد با تحمیل طلاق های اجباری براعضای تشکیلات، امری است که صدها مدرک وسند دراین مورد برعلیه رهبران سازمان وجود دارد ومردم به زودی با جزئیات بیشتر آنها در جلسات دادگاهی که پس از سیر مراحل قانونی کار خود را آغاز کرده قرار خواهند گرفت.
5- مسعود رجوی با حمایت تمام قد مریم رجوی درموقع خود کودکان معصوم اعضای فریب خورده ی سازمان را ازآغوش گرم والدین خود جدا کرده وآنها را دراردوگاه های خشن کشور های غربی یا خانواده های مورد اعتماد شخص رجوی مستقر نمود و بعد از
موفقیت درجنایت مربوط به طلاق های اجباری ، ممنوعیت ازدواج مجدد ، خارج کردن رحم مادران و…، کوشش نمود که زاد و ولدی درکار نباشد وموفق هم شد!

با این وجود آیا شبهه ای در مورد اتهام واضح نسل کشی تعدادی ازرهبران مجاهدین خلق وجود دارد؟
در خاتمه آرزو میکنم که دادگاه بین المللی تهران با وسواس هرچه بیشتر به این اقدامات به غایت ضد بشری باند رجوی رسیدگی نموده و مرهمی برروی زخم های هزاران انسان گذاشته و مانع بزرگی برای ادامه ی این بدعت ضدبشری گردد.

رضا اکبری نسب – عضو خانواده های داغ دیده و قربانیان رجوی

خروج از نسخه موبایل