چرا به دستور مسعود و مریم رجوی چندین شکنجه گاه در اشرف تأسیس شد؟

حسین داعی الاسلام، از سران قدیمی مجاهدین، ضمن حمله به ایرج مصداقی، توضیحات مبسوطی پیرامون شکنجه در ساواک شاه از سوی پروی ثابتی داده و در ادامه به زندانهای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده است!

البته توضیحات وی در مورد جنایات ساواک درست است، اما ایشان باید بگوید که چرا همان سیاست در مناسبات مجاهدین هم انجام گرفت و طی چند ماه صدها نفر بدستور مسعود رجوی زندانی، شکنجه و چندین نفر هم به قتل رسیدند؟

آیا شکنجه مخالفان از سوی ساواک و نظام، کار بدی است اما برای مجاهدین یک حرکت انقلابی و مشروع است؟ آیا در زمستان 73 صدها نفر در قرارگاه اشرف زندانی و شکنجه نشدند و یکسال بعد کل مجاهدین تحت سرکوب مستقیم مسعود قرار نگرفتند؟

حسین ملقب به علی قادری، پس از تشکیل NLA، مدتی معاون مهدی ابریشمچی بود که پس از فروغ جاویدان تحت برخورد قرار گرفت و فرمانده یگان تانک شد (همانجا با وی آشنا شدم و تحت مسئولیت او، فرمانده دسته بودم).

حسین داعی الاسلام

برادر وی نیز حسن داعی نام دارد که سالهاست در آمریکا نقش فعال سیاسی بازی میکند. حسن با زرنگی خاصی از عراق به فرانسه رفت و پس از بازداشت مریم به آمریکا گریخت تا به درون سلطنت طلبها و صدای آمریکا نفوذ کند که همان زمان او را افشا کردیم. علاوه بر اینها، دو خواهر حسین نیز عضو مجاهدین هستند که یکی از آنها بشدت سرکوبگر بود.

اما سوآلی که حسین داعی باید پاسخ دهد اینکه چرا بدستور مسعود و مریم رجوی چندین زندان و شکنجه گاه در اشرف تأسیس شد و کار به قتل مخالفان رسید و ایشان هیچگاه منتقد آنها بخاطر انجام جنایت ها نشد؟

آیا جنس شلاق و شکنجه و زندان مریم رجوی با مال پرویز ثابتی و شاه فرق میکند؟

حامد صرافپور

خروج از نسخه موبایل