بقایای رجوی؛ از ابتکار عمل خبیثانه تا انزوای ذلیلانه

در رویهترین آن فقدان توانایی و وزن لازم برای اثرگذاری در فضای سیاسی – اجتماعی میها صرف "کار کردن بر روی تضادها" میمعنی یقهاش ممکن است منافع تشکیلاتی مجاهدین نیز تأمین گردد. اقدامات آشکار مجاهدین در این زمینه که محصول توافقات پنهانی با محافل گوناگون قدرت میشود و تا آنجا که تاریخچهدهد، فقط به گذران امورات زندگی مجاهدین خلاصه شده و اهداف استراتژیک و تاکتیکی آنان را برآورده نساخته است.

در یک نمونه، چندی قبل و در آستانهآیی کشورهای 1+5 در واشنگتن برای بحث پیرامون موضوع فعالیتای ایران، بقایای رجوی با فرستادن "مهدی ابریشمی اجرای نمایشی مضحک و بههای جدید هستهدست بگیرند که عملاً نتیجهپاچگی و عقباصطلاح برگ برندهترین نشست این کشورها خواهد بود و در حالیدلیل سفر دالایی لاما به امریکا، از شرکت در این نشست خودداری ورزید، عملاً امریکا به تکهرحال بیگونه مواقع همواره باعث شده تا ابتکار عملهم ریختن کافه" توصیف و شناسانده میگل نشستن ِ فزایندهصبری رهبری مجاهدین هم بیبیند و بنا بر ذات فرصتچیی ممکن فضای دیپلماسی و گفتهم بریزد و از آب گلکه معادلات جاری با توافق بین ایران، آژانس بینتواند توقعاتی که بین نیروها بهی تشکیلاتاصطلاح ابتکار عمل تا پاپوش ساختن برای البرادعی و سولانا و در نهایتاً درخواست برای برکناری البرادعی (که توسط وزیر دفاع رژیم صهیونیستی اعلام شد) میاعتباری هرچه بیشی رجوی را ملاحظه کرد که چگونه آنها را به گردش دورانی بر گرد خود و در خود واداشته است.

یک نمونههای شبانهمردان عراق به ایران و پروندهی نمایندگان شیعهی ایران بگذارد، با توجه به تمایل جنگی نظامی به ایران محقق خواهد شد و نه تنها مخالفان آنها در عراق تضعیف،‌ بلکه در راستای حملهکار گرفته خواهد شد و از بناند که اطلاعات مجاهدین جعلی و دامی برای فریب امریکا در عراق بوده است. اگر چه پیش از این کلیههای تروریست در عراق عموماً از بعثیی کشورهای عربی هستند که از مرزهای کشورهای عربی همسایهشوند و جمعداد که ایران و امریکا منافع مشترکی در عراق دارند و امریکا میخاطر تحقق آنها، از ایران کمک بگیرد، لیکن چند اقدام نسنجیده و یا شاید حساب شدهوجود آمدن فضایی برای جولان دادن گروهویژه مجاهدین شد.

مجموع اقدامات اخیر امریکا در عراق و رویی ایران، انزوای بیشتر باند رجوی را در پی داشته است و نشاناش تا چه اندازه بیاعتبار است.

اکنون عوامل و اذناب باند رجوی در چند کشور اروپایی، ‌بهاند. خزعبلاتی که نه تنها در صحنهگل نشستگی نیز نشده است.

باند رجوی با از دست دادن فرصت هر نوع ابتکار عمل! در انزوای خرد کننده

خروج از نسخه موبایل