پشت پرده گلریزان همیاری مجاهدین خلق از زبان حمید محمد آتابای

گلریزان همیاری نمونه ای از تبهکاری های مالی فرقه رجوی

گلریزان همیاری سیمای آزادی،شویی تبلیغاتی است که هر سال از سوی سازمان مجاهدین خلق برای فریب اذهان برگزار می شود. در این برنامه به ظاهر تماس هایی تحت این عنوان و به نام بعضی از شهرها با اسم یک فرد فرضی پخش می شود.

به گواه افراد جدا شده از سازمان این برنامه در سالهای ابتدایی در ستاد تبلیغات در اشرف برگزار می شد و در زمان پخش این برنامه اعضا را به اتاق بغل در همان ستاد می بردند تا این افراد نقش هم وطن و هوادار و حامی مالی سازمان را ایفا کنند. این شوی تبلیغاتی با اندکی تغییر همچنان با همین شیوه اجرا می شود.

حمید محمد آتابای عضو سابق مجاهدین خلق، در همین رابطه می گوید: این برنامه سال 1377 یعنی زمانی که سازمان در لیست تروریستی قرار گرفت استارت خورد. چرا که یکی از اصلی ترین جرائم ذکر شده برای سازمان مجاهدین مسئله پولشویی بود.

عضو سابق سازمان مجاهدین می گوید همه افراد را در کمپ اشرف جمع کردند، برگه سفید و خودنویس هایی با جوهرهای نامرئی در اختیارشان قرار دادند تا با اسامی جعلی با عنوان کمک به سازمان مطلب بنویسند.

او در ادامه مصادیق عینی و مشاهدات خود از حواشی برنامه همیاری را بازگو می کند و رو به سران سازمان مجاهدین می گوید: تا کی می خواهید دروغ بگویید. من که خودم بودم و همه چیز را دیدم.

خروج از نسخه موبایل