آیا سازمان مجاهدین خلق، طبق قوانین بین‌المللی یک گروه تروریستی است؟!

نماینده دادستان در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان سازمان مجاهدین خلق با مشی تروریستی این گروه را بر اساس قوانین بین المللی مورد بررسی قرار داد و گفت:

مشی و فعالیت های گروه نمایانگر تمامی ویژگی ها و مؤلفه های سازمانهای تروریستی محسوب می گردد. کمتر گروه تروریستی را می توان یافت که همانند تشکیلات مجاهدین چنین مجموعه کاملی از جرائم مصرح در قوانین ضد تروریسم حقوق بین الملل را یک جا مرتکب شده باشد.

مجموعه اقدامات انجام شده نظیر ترورهای منتهی به قتل مسئولین و شهروندان غیرنظامی، انفجار بمب در سازمان های دولتی و غیردولتی، هواپیما ربایی، خمپاره زنی به مناطق مسکونی، پولشویی و غیره که همواره گروه مسئولیت آنها را به عهده گرفته است از مصادیق بارز و حد اعلای ارتکاب جرایم تروریستی توسط یک سازمان در قبال یک حکومت قانونی و مشروع و علیه شهروندان آن کشور محسوب می شود.

نماینده دادستان سپس به گزارش سال 2004 دادگستری ایالات متحده امریکا با عنوان ” بررسی جنایات مجاهدین خلق”  اشاره می کند. این گزارش اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق بر علیه شهروندان عادی را آورده است و بر اساس همان پارامترهای مورد تأیید کشورهای غربی تروریستی می داند.

به این ترتیب چنین گروهی نمی تواند مدعی سیاسی بودن، مشروع بودن و یا تقابلی بودن اقدامات خود باشد.

خروج از نسخه موبایل