موضعگیری دوگانه رجوی قبل و بعد از انقلاب مردم ایران – قسمت دوم

در قسمت قبل توضیح دادیم که چگونه رجوی فریبکار چگونه قبل از پیروزی انقلاب و حتی بعد از انقلاب، رهبری را مورد تعریف و تمجید قرار می داد. اکنون قصد داریم به برخی دیگر از موضعگیری های رجوی در زمان پیروزی انقلاب مردم ایران بپردازیم. اینکه چگونه قصد داشت به نیات شوم خود برسد .

رجوی ابتدا در مورد محاکمه چهار تن از عوامل شاه استقبال نمود. این در حالی بود که بعد از چندین سال مدارکی آشکار شد که مشخص شد بعضی از اشخاص مثل دادستان از عوامل نفوذی خود سازمان بودند و این مسئله را من در شهر خودم یعنی تنکابن شاهد بودم. که چگونه در مدت کمی دستور اعدام یکی از اعضای ساواک را صادر کرد اما همین فرد را بعد از چند سال در قرارگاه های مرزی عراق دیدم . رجوی می خواست با این اعدام ها فضای جامعه را ملتهب نشان دهد و اینگونه فضای انقلابی گری خود را به رخ دیگر گروهها بکشد.

به مناسبت محاکمه سران سابق حکومت شاه در تاریخ 26 بهمن 57

سازمان مجاهدین به مناسبت حجاب در تاریخ 21 اسفند 57 نیز موضعگیری کرد و عنوان داشت ما نیز از این اقدام حمایت می کنیم . این در حالی است که اکنون در مورد حجاب چنان بر طبل بی حجابی می کوبند که انگار خودشان به این مسئله ایمان دارند! خود رجوی در مورد حجاب زنان در مناسبات عنوان کرد اگر ما روسری را از سر خواهران خود برداریم دیگر تشکیلاتی برای ما باقی نخواهد ماند و این همه چیز تشکیلات و سازمان است و مسئله ایدئولوژیک است. پس چرا برای مردم ایران نسخه بی حجابی می پیچید؟! اگر مریم رجوی اعتقاد به آزادی حجاب دارد اول از همه چرا خودش پیشقدم این مسئله نمی شود؟

پیام مجاهدین خلق در مورد حجاب در تاریخ 21 اسفند57

هنوز اسفند سال 57 به پایان نرسیده بود که صحبت از رفراندم جمهوری اسلامی در سال 58 شد، سازمان مجاهدین در مورد رفراندم در اسفند 57 نظرش را این گونه بیان کرد و از آن حمایت نمود .

نظر مجاهدین در مورد رفراندم جمهوری اسلامی در تاریخ اسفند 57

این نظر مجاهدین در مورد حمایت از رفراندم بود. اطلاعیه سازمان مجاهدین در 16 فروردین 58 هم خواندنی است:

اطلاعیه سازمان مجاهدین بعد از پیروزی رفراندم 16 فروردین 58

نهایتا رجوی زیرآب این حمایت را زد و انتخاباتی که مردم در آن شرکت کرده بودند را مهندسی شده نامید و عنوان داشت مردم انتخاب دیگری نداشتند! رجوی که هنوز روی موج انقلابی مردم ایران حرکت می کرد و از خودش هیچ اراده ای نداشت سعی می کرد در شکاف حمایت از رهبری انقلاب مردم ایران مقاصد ضد انقلابی خود را پیش ببرد و بعدا موضعگیری ضد ایرانی او در زمان رای دادن به قانون اساسی مشخص شد .

ادامه دارد…

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل