خانواده| بزرگترین نعمتی که رجوی از افراد حاضر در فرقه اش دریغ کرد

خانواده یعنی عشق، آرامش. خانواده هدیه خداوند است برای بندگان. خانواده نیاز تک تک انسان هاست. خانواده تکیه گاه و مایه سلامت روان افراد است.

رجوی هیچگاه برای افراد حاضر در تشکیلاتش هیچ حقی قائل نبوده است. زمانی هم که خانواده را دشمن فرقه پوسیده اش دید، به راحتی آن را ممنوع کرد. در تشکیلات رجوی خانواده سم محسوب می شد. در مناسبات رجوی اگر فردی به فکر خانواده خود بود بدترین برخورد را با آن فرد می کردند. او را سوژه نشست می کردند و به او توهین می کردند. او را تحقیر می کردند و در نهایت او را زندانی می کردند.

فردی که خانواده نداشته باشد از خود تهی می شود، موارد آن را به عینه دیدم. زمانی که خانواده ها در کنار پادگان اشرف مستقر می شدند عناصر توجیه شده فرقه رجوی به آنها سنگ و اشیاء فلزی پرتاب می کردند. به پدران و مادران بی حرمتی می کردند. زمانی که من در پادگان اشرف بودم اولین سری از خانواده ها به پادگان اشرف جهت ملاقات مراجعه کردند. بعد از رفتن خانواده ها از پادگان اشرف رجوی پیام داد و در پیامش گفته بود من حاضرم روزی چند موشک به پادگان اشرف اصابت کند ولی یک خانواده پای خود را در پادگان اشرف نگذارد.

رجوی خوب می دانست که اگر نخ عاطفه اسیران با خانواده خود گره بخورد بایستی سازمانش را جمع کند. خانواده ها بزرگترین دشمن رجوی و سرانش محسوب می شود. چندین سال در مناسبات رجوی و در یک حصار بسته ما را شستشوی مغزی دادند، تحقیر، شکنجه روحی و فیزیکی کردند تا از خانواده دور نگاه دارن. دیگر خانواده برای من معنا و مفهومی نداشت. زمانی که خودم را از فرقه رجوی نجات دادم و تشکیل خانواده دادم معنی و مفهوم زندگی در کنار خانواده را فهمیدم. یک انسان فقط در کنار خانواده اش می تواند به زندگی خود ادامه دهد غیر از این باشد از خود تهی می شود و از بین می رود.

خدا را شاکرم که در کنار خانواده ام هستم و به خانواده ام عشق می ورزم.

فواد بصری

خروج از نسخه موبایل