قیام 29 بهمن 1356 تبریز، غیرقابل سوء استفاده از طرف رجوی هاست

با این بهانه و مستمسک که تعدادی از بنیانگذاران مجاهدین خلق اولیه تبریزی بودند، باند رجوی وارد معرکه شده تا از این قهرمانی بزرگ مردم و دانشجویان دانشگاه تبریز، میوه چینی کند!

اما ماهیت این جریان منفور طوری است که دراین امر – سوء استفاده از بزرگداشت قیام مردم تبریز- موفقیتی نداشته و طبق معمول بجای بیان کنه واقعیات، رشته کلام را طوری چیده که خواننده چیزی از این سخنان، جز تعریف و تمجید بی مورد از مجاهدین و البته تعارفات خشک و خالی در مورد ستارخان ها ، درک نکرده و دچار این شبهه و یا فریب شود که گویا مجاهدین دراین نهضت خودجوش تبریزی ها تاثیراتی داشته اند!!؟؟

در رابطه با این نوع تبلیغاتی که هدف رجوی در دادن بیانیه مورد نقد است، سخنان موسی خیابانی که بطور عجیب و مسخره آمیزی معلم کبیر تبریز ، شهید تمام خلق و… معرفی شده چنین آورده شده است:

شاه پس از سرکوب تظاهرات و قیام مردم قم گمان می‌کرد که با آن حرکت و کشتار وحشیانه جنبش توده‌گیر مردم را مهار کرده و یا آن را در نطفه خفه کرده است. لاکن قیام مردم تبریز آن محاسبات را نقش بر آب نمود و به‌علت ویژگی‌هایی که داشت فاز جدیدی را در جریان جنبش پدید آورد…

که البته حرفی زده که هرشخص مطلع و حتی کمتر مطلع هم این حرف ها را زده واو در این اظهارنظر شق القمری نکرده است!
ضمنا در کجای دنیا مرسوم است که اشخاص سرتروریستی بنام خیابانی معلم کبیر وآنهم معلم کبیر تبریز- شهری که به وفور شخصیت های برجسته معروف بوده و معلمانی داشته که برتارک ادبیات و آموزش وپرورش ایران ودرمواردی درجهان میدرخشند – به این لقب مفتخر گردند؟!

او اگر یک فرزند انقلابی تبریز و وارث ستار خان بود، وظیفه داشت که سریعا در مقابل خیره سری ها و جاه طلبی های مسعود موضع گرفته و بقیه افراد تشکیلات مجاهدین درحال استحاله را از باتلاق خیانت نجات میداد که متاسفانه اقدام به هیچ تشبثی در این مورد ازاو مشاهده نشد!

بدین ترتیب ، تذکر این نکته به باند رجوی لازم میآید که بیجهت مبارزات مردم تبریز را با بستن خود به آنها و ابراز ارادت محیلانه لوث نکرده و خشم ما تبریزی ها را با اینگونه ابراز تعلق مزورانه ، بیش ازاین شعله ور نکند.

خاموش ماندن فرقه رجوی درمورد اینگونه مسائل که برای آذربایجانی های ایران حساسیت برانگیز وعصبانی کننده میباشد ، لا اقل این نفع را برای باند رجوی داشت که مورد خطاب این چنینی امثال من که ستارخان ها را جزئی از ثروت معنوی خود میدانیم ، قرار نمیگرفت!

رضا اکبری نسب

خروج از نسخه موبایل