دیدار اعضای انجمن نجات استان زنجان با خانواده های برجی و افشار

آغاز سال نو بهانه ای شد تا با خانواده ها و اعضای جدا شده استان دیدارها را تازه کنیم. در این میان به منزل مادری چشم انتظار رفتیم که دو دخترش بنام های ناهید و مهناز برجی سالهاست در مناسبات فرقه ای مجاهدین گرفتار هستند.

خوشبختانه هنگام مراجعه متوجه شدیم که برادر این مادر مهربان آقای سهراب افشار پدر عضو اسیر میثم افشار نیز جهت دیدار نوروزی در منزل خواهرش حضور دارد و این موجب گردید با هر دو خانواده دیداری داشته باشیم.

مادر ناهید و مهناز برجی با احساسی آکنده از مهر مادری فقط در یک جمله چنین گفت: دعا می کنم که دخترانم آزاد شوند و بتوانم برای یک بار آنها را در آغوش بگیرم.

امیدواریم دعای این مادر چشم انتظار هر چه زودتر بر آورده گردد .

پدر میثم افشار نیز ضمن تبریک سال نو آرزو کرد تا در آینده نه چندان دور جدایی پایان یابد.

خروج از نسخه موبایل