ســــــلاح نـــــــاموس رجــــــــوی

21 اردیبهشت 87 پنجمین سالگرد خلع سلاح ارتش به اصطلاح آزادیبخش فرقه رجوی توسط نیروهای آمریکائی است.

خروج از نسخه موبایل