تا کنون قیافه برادرم را ندیده ام

به: خسرو سلیقه دار – اهل بندر انزلی گیلان از: مادرش شهربانو مرندی بنام ایزد هستی بخش سلام ازروزی که نوارت را دیدم همیشه اشکم سرازیراست وبخاطرطرزفکرت درمورد خانواده ات واقعا درتعجب وحیرتم چرا که ما را به اجباروبا فشاریا تهدید برای شرکت درهمایش "انجمن نجات" وادار نکردند بلکه من وبرادرت به خواست خودمان،دائما به دنبال راه تماسی با تو بودیم،‌تورا ببینیم وبا توصحبت کنیم. فقط یک تلفن به ما زدند،‌ما خودمان تصمیم گرفتیم همانطورکه سال گذشته من وبرادرت خودمان تنها به کربلا آمدیم. ولی به دلیل مشکلات امنیتی موجود درمنطقه خالص هیچ ماشینی حاضربه آوردن ما به آنجا نشد تا تورا ببینیم. چون برادرت مرتب اظهارناراحتی میکند که من اصلا قیافه برادرم را ندیدم ودلم خیلی می خواهد برادرم را ببینم به همین دلیل حرکت کردیم آمدیم وبی نتیجه بود. ما هیچ ناراختی یا گرفتاری نداریم. حرف مرا باورکن توخودت مرا می شناسی حتما هم میدانی که اهل دروغ نیستم وهرچه میگویم حقیقت است. برادرت هم زندگی راحتی دارد من هم همینطورازاداره حقوق بابا یت را میگیرم ومطمئن باش هیچ وقت سربارکسی نیستی. فکرتورا هم کردیم البته با حق وحقوق خودت مهیا است ودراینجا هم هیچ گرفتاری یا ناراحتی برایت نیست واین نامه را هم من به دلخواه خودم نوشته ام وخواستم ازهرطریقی که مقدورباشد برای تو بفرستم ولی هیچ گونه آدرس پستی با ایمیل یا نشانی دیگربرای تماس با تو نداشتم. والسلام التماس دعا دارم شهربانو مرندی 

نامه به خسرو سلیقه دار