اعتراض به دولت انگلستان مبنی بر استفاده از تروریستها

  این جا را کلیک نمایید و با وارد نمودن نام و ایمیل خود "استفاده ابزاری از تروریست ها توسط دولت انگلستان" را محکوم نمایند.

خروج از نسخه موبایل