روز هجدهم تحصن مجاهدین گم شد

فرقه ی متحصن از روز هفدهم به روز نوزدهم پرید و این وسط روز هجدهم شهید شد. اطلاعیه دیروز فرقه روز هفدهم را خبر می داد در حالیکه امروز اطلاعیه حاکی از برگزاری تحصن روز نوزدهم بود! روز نوزدهمی که بگفته ی رجوی در اطلاعیه اش بارانی بود و زیر باران برگزار شد. فکر کنم رجوی چشمهای گریان خودش را می گوید، چرا که امروز هوای ژنو کاملا آفتابی بود. مانده ام اینها خودشان خجالت نمی کشند؟

ضمنا رجوی مطلب قبلی اش را بعد از این که قافش را گرفتیم برداشت فقط چون هول شده بود و انگشت پایش در چشمش رفته بود مطلبی که به جایش گذاشته قافش چند برابر قاف مطلب قبلی اش است.

اما از وضع فرقه نشینان در اینجا.

بیچاره ها!!

صبح حین ورود به جلسه چیزی از بقایای فرقه در میدان نیشنز ندیدم. حین خروج هم همینطور. بنظر می رسد زندانبانان اروپا نشین اسرای اشرف در ساعات خاصی دور هم جمع می شوند و چند عکس می گیرند و آنگاه از ترس پلیس فورا متواری می شوند.

در اینجا از ملافات های انجام شده بسیار راضی هستم. همه با خانواده های اعضای دربند ابراز هم دردی می کنند و نگرانی های ما نسبت به اعضای گرفتار در اشرف را بخوبی درک می کنند. سابفه ی تروریستی و سوء استفاده ی رجوی از جان اعضایش برای رهایی از بن بست هایی که در آنها گرفتار می شود کافی است که هر انسان آزاد اندیشی را به نگرانی اندازد.

سئوالاتی که امروز یک خانم عضو یک NGO

خروج از نسخه موبایل