گفتگوی هیئت انجمن نجات با مقامات UNHCR

 در ژنو دیدار و ملاقات کردند. در این ملاقات آقای آرش صامتی پور ضمن بیان تهدیدات متوجه اعضای اسیر در زندان اشرف، با استناد به مدارک، عکس و فیلم و گواهی شهودی که از سوی انجمن نجات تهیه و تنظیم شده است به روشنگری در مورد فرقه ی رجوی پرداخت.

آقای بابک امین نیز تاکید نمودند سابقه ی این فرقه ی تروریستی بیانگر نقض ابتدایی ترین حقوق اعضا و قربانی نمودن آنان برای فراررهبران از بحران است. در این فرقه جان انسانها کوچکترین ارزشی ندارد و سران آن از نیرو های خود بعنوان گروگان و سپر انسانی استفاده می نمایند.

آقای امین گفت: " پس از فرار فرماندهان ورهبران فرقه که حدود ده درصد سکنه کمپ را تشکیل می دادند، الباقی نفرات کمپ مشخصا کسانی هستند که با رد هژمونی فرماندهان فراری با نفی خشونت خواستار بازگشت به جوامع آزاد بوده و جزو جدا شدگان از این فرقه تروریستی محسوب می گردند. بسیار مهم است که در این نقطه با کمک به این افراد بتوانیم از یک طرف به وظیفه انسانی خود پاسخ داده و از طرف دیگر مبارزه و مقابله با تروریسم را در بعد اجتماعی آن بنمایش بگذاریم".

خانم ملک نیز با تاکید بر بحرانی تر بودن وضعیت زنان در این فرقه، به بیان مستندات تکان دهنده و جدیدی پرداختند که موجب ناراحتی شدید مسئولین سازمان ملل از برخوردهای غیر انسانی سران فرقه گردید. خانم ملک با استناد به گواهی شهودی که اخیرا موفق به فرار از چنگال رجوی گردیدند، اظهار داشت فرقه بصورت سیستماتیک در حال اجرای یک جنایت هولناک وغیر انسانی علیه زنان در اشرف می باشد.

هیئت انجمن نجات ضمن تاکید بر حق خانواده ها برای ملاقات آزادانه شرح کاملی از برخوردهای منافی حقوق بشر با خانواده های اعضا و گواهی مکتوب تنظیم شده از سوی انجمن نجات را تقدیم مسئولین سازمان ملل نمود.

اعضای هیئت انجمن نجات ضمنا بر این مسئله تاکید نمودند که هر عضو فرقه می بایست بدور از کنترل مسئولین این گروه مورد مصاحبه قرار گیرند.

مسئولین کمسیون کمسیون عالی پناهندگی ضمن استقبال از اسناد و مدارک ارائه شده توسط هیئت، بر آرمان مشترک انجمن و UNHCR

خروج از نسخه موبایل