ماهیت اصلی مجاهدین

از سازمانی جدا میشویم که به آن وارد نشده ایم

سازمان مجاهدین خلق که روزی ایده ها و شعارهایش در جامعه تازه و بکر به نظر میرسید امروز در عمل به چنان انحطاطی رسیده که خودش نیز از تکرار آن شعارها شرمنده به نظر میرسد امروزه این سازمان به خاطر ماهیت فرقه ای و نیز بخاطر رهبری شیطانی و عملکردهای منحط و قدرت طلبانه اش در عمل و بخوبی ماهیت اصلی خودش رانشان داده است.

این سازمان بجای شعار جامعه بی طبقه توحیدی امروز اشرف را بنا کرده است قلعه ای با سه هزار زندانی که مجبورند هر روز جلوی دوربین ها نقش بازی کنند و هر شب در نشست های عملیات جاری و غسل به خواست منحط رهبرشان تن بدهند.افرادی مجبور و محصور

امروز این سازمان بجای شعار های ضد آمریکایی اش و بجای همه سرودها و ترانه هایی که امروزه آنها را سوزانده است. شعار میدهد که آمریکایی ها باید مارا محافظت کنند و برای نوکری و خوش خدمتی به آمریکا سر از پا نمیشناسد.

سازمانی که یکروز رهبرش با یاسر عرفات عکس می انداخت و چفیه فلسطینی دور گردن داشت امروز با اسرائیل هم کاسه و هم پیمان شده.

سازمانی که روزی خودش را طرفدار اقلیت های قومی و مذهبی قلمداد میکرد و شعار انتخاباتی اش خود مختاری بود امروزه سابقه بد کردکشی به دستور صدام را بر پیشانی دارد،کردهایی که خودمختاری میخواستند و همه گروههای کردی ایرانی و عراقی آن را طرد کرده اند و او مانده است و یک گروه عشیرتی سه نفره به نام خبات که حتی وارد کردنشان به شورای قلابی هم آبروریزی است.

سازمانی که خود را پرچمدار اسلام ناب و تشیع انقلابی می نامید امروزه با اسلام ستیزی در غرب و تشیع ستیزی در عراق قصد دارد مقاصد قدرت طلبانه خود را دنبال کند.

سازمانی که خود را مبشر رهائی بشر میدانست امروز هزاران انسان را به بند و اسارت ذهنی و جسمی کشیده است.

سازمانی که روزی رهبرانش به زندان و شکنجه و رنج در راه خلق افتخار میکردند امروز کارش به جایی رسیده که رهبرانش از رنج و مهلکه میگریزند و هواداران و اعضا را گوشت دم توپ میکنند و حتی آنها را وادار به خودسوزی میکنند که مبادا خود به زحمت بیفتند.

سازمانی که مزدوری و جاسوسی میکند

سازمانی که به مردم شلیک میکند

سازمانی که حاضر است برای رسیدن به قدرت از همین الان همه ذخایر ایران را پیشکش کند.

سازمانی که حاضر به تعامل با هیچ گروه و سازمان دیگری نیست

سازمانی که توان شنیدن نقد را ندارد

شما که سئوال میکنید ؛ خودتان پاسخ بدهیدآیا باید هنوز در این سازمان ماند؟

این سازمان و فرقه تروریستی جای ماندن است؟

نگویید که از سال 2001 دست به سلاح نبرده و ترور نداشته ؛ قبول کنید القاعده هم از سال 2001 به هیچ ساختمانی هواپیما نزده است.

نه نگو چرا از این سازمان خارج میشویم ؛ ما از سازمانی خارج میشویم که به آن وارد نشده ایم، آن سازمان دیگری بود لااقل در شعار، و ما به همان لااقل دل خوش کرده بودیم.

خروج از نسخه موبایل