سازمان مجاهدین از دیدگاه ثریا معزی – قسمت دوم

ویژگی های آن ها را می توان در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد.

1ـ ریسک پذیری: آن ها هر کجا نیاز باشد بی مهابا تهاجم می کنند چه سیاسی و یا

خروج از نسخه موبایل