مجاهدین تروریست و جنایتکارند

به این عکس ها نگاه کنید این صحنه ها را مجاهدین ساخته اند، فقط برای رسیدن به قدرت! حالا که سلاح را از آنها گرفته اند و با این جنایت ها به جایی نرسیده اند از حقوق بشر حرف میزنند و آزادی اما هنوز هم پنهان و آشکار به جنایت مشغولند، جنایت علیه افراد خودشان ؛ مزدوری و جاسوسی و پولشویی و هزار و یک پلیدی دیگر.مجموعه عکس های زیر تنها یک گوشه کوچک از جنایات این فرقه است.

خروج از نسخه موبایل