رشوه فرقه رجوی به نمایندگان اردنی

یک نویسنده و روزنامه نگار سرشناسی اردنی گفت: سازمان مجاهدین خلق برای مجاب کردن ۱۲۲۲

خروج از نسخه موبایل