رجوی و وحشت از تجمع خانواده ها – قسمت اول

چرا رجوی از تجمع خانواده ها و انجمن نجات وحشت دارد؟

بدنبال همایش های خانواده ها و انجمن نجات در استان های مختلف کشور و از جمله تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل سفارت انگلستان در تهران و برگزاری همایش باز تولید تروریسم در استان مازندران سرمداران فرقه رجوی به فغان آمده و دستگاه های تبلیغاتی و دروغ پردازی آن برنامه های زیادی را تحت عنوان پرونده به نمایش گذاشته اند تا به خیال خام خود از تاثیرات این همایش ها و نشست ها از خانواده هایی که فقط و فقط بدنبال ارتباط گیری و آزاد سازی عزیزانشان از عراق می باشند بکاهند.

 

گردانندگان دستگاه تبلیغاتی فرقه سعی دارند با به میدان آوردن بخت برگشته گان و اسرای از عالم بی خبر قرارگاه اشرف به صحنه شوی تلویزیونی خود آورده تا متن های دیکته شده را تکرار کنند آنان سعی دارند با وارونه دوزی اخبار تجمعات و همایش های خانواده و تخریب چهره ها و اعضای بازگشته از تاثیرات آن بر خانواده ها و سایر نفرات در فرقه بکاهند.

 در همین رابطه دستگاه تبلیغاتی و منگول رجوی برنامه ای را تحت عنوان پرونده شماره 87 با عنوان همایش های تکراری و با تاخیر یک ماهه پس از انجام همایش به نمایش گذاشته است.

در همین راستا تعدادی از خانواده ها که خود نیز از فعالین و حاضرین در همایش بودند خواهان تشکیل جلسه ای برای بررسی و افشای بیشتر دجالیت و دروغ پردازی این برنامه شدند این نشست در تاریخ 23/7/87 در دفتر انجمن نجات برگزار شد.

در ابتداء چند برنامه از برنامه های نفاق توسط مسئوول نشست برای حاضرین پخش شد تا همگی بار دیگر نسبت به دروغ ها و تحلیل های کاذب فرقه پی ببرند.

آنچه که در ابتدای این نشست برای همگی شرکت کننده گان باعث تعجب شده بود، تحلیل مجری و تحلیل گر برنامه از گرد همایی اخیر بود. بحث غالب این برنامه که در رابطه با استراتژی نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و ربط دادن آن به این همایش و بخصوص به همایش اخیر مازندران بوده است که ربط آن به همایش برای حاضرین قابل فهم نبوده است.

منجمله حاضرین آن را به تمسخر گرفته و آن را بی ارتباط با موضوعات گردهمائیها که غالبا برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای ارتباط گیری و نجات عزیزان شان از قرارگاه اشرف است می دانستند.

خانم فاطمه سلطانی که خواهر اسیر فرقه ایرج سلطانی از آمل می باشد که به همراه دو تن دیگر از اعضای خانواده اش در این جلسه شرکت داشت، پس از مشاهده این برنامه و استماع نامه از گوینده سیمای نفاق و خواندن تکذیب نامه دیکته شده از طرف فرقه ا ز زبان برادرش شدیدا متاثر شده و د ر جمع بیان داشت: این نامه را شخصا برای برادرم نوشتم و برای درج در سایت به دفتر انجمن نجات استان پست کردم که نامه تایپ شده در نزدم و نسخه اصلی در دفتر انجمن موجود است آنچه که امروز به آن رسیدم و یقین پیدا کردم اینکه چرا رجوی نمی گذاشت برادرم در طول 20 سال یک بار با ما تماس بگیرد.

آنان افراد را با دروغ و فریب د ر قرارگاه نگه داشتند و نمی گذارند با خانواده ها ارتباط و نامه ای داشته باشند.

ایشان در ادامه گفت: راستی اگر مسئولین اشرف راست می گویند که برادرم آزاد است و با میل خودش با آن ها مصاحبه کرده و این نامه را دست نوشته وزارت اطلاعات اعلام می کند، پس چرا از سال 65 تا به حال حتی یک نامه یا تلفنی برای خانواده نزده است ولی امروز به دستور شان آن را توطئه علیه اشرف می خواند دست نوشته و….. او د ر ادامه عنوان نمود

آنچه در این چند دقیقه بر من گذشت و به آن رسیدم اینکه نامه من خود سندی برا ی افشای بیشتر چهره نفاق رجوی شده است و از این پس خود را متعهد تر از همیشه دانسته تا با همین سند به افشای چهره منافق و دروغگوی رجوی در میان سایر خانواده ها بپردازم.

بدنبال صحبت های خانم سلطانی آقای سید محمد یعقوبی برادر هاجر یعقوبی (عضو فرقه رجوی در اشرف)  عنوان نمود،که شرکت بنده و بقیه خانواده ها فقط برای نشان دادن حضور آزادانه مان د ر گردهما ئیهای اخیر بوده است تا کنون نیز فردی را ندید ه ام که عنوان نماید که به زور یا تهدید از او خواسته باشند تا د ر این نشست ها شرکت نماید.

ما خانواده ها فقط و فقط خواستار آزادی عزیزانمان که سالها د ر دست رجوی د ر قرارگاه اشرف اسیر هستند می باشیم البته این تجربه  را از قبل دارم که چرا مجاهدین از این گردهمائیها و نشست خانواده با اعضای بازگشته هراس دارند.

بعد از فوت پدرم هاجر از اشرف دو بار با من تماس گرفت ولی هر بار تمامی صحبت هایش در رابطه با اعضای بازگشته و تخریب چهره آنان بود. این افراد طی این سالیان گوشه هایی از دستگاه دروغ پردازی رجوی را برایمان روشن کردند ولی نقطه اوج این افشاگری موضوع مطرح شده در این نشست  توسط خانم سلطانی است که چطور نگارنده نامه با در دست داشتن متن اصلی ولی باز فرقه در شوی تلویزیونی خودش از زبان برادرش اعلام می کند که این نامه توسط وزارت اطلاعات است.

البته تاکنون این حقه و دروغ برای اکثر خانواده ها روشن شده است و بایستی به همه آنهایی که در صدد منحرف کردن بحث خانواده ها که آزادی عزیزانشان را می خواهندگفت که دیگر دست شما نزد همه مردم ایران و بویژه خانواده های کسانی که در اشرف اسیر هستند رو شده است.

آقای نوروز توکلی که اخیرا از مناسبات فرقه رجوی از اشرف به ایران آمده بود برای حضار توضیح داد که بنده سالیان درازی در قرارگاه اشرف بودم حتی اجازه یک تماس یا نوشتن نامه به خانواده را نداشتم چطور مسئولین سازمان ادعا می کنند که افراد با خانواده شان د ر ارتباط هستند  اگر به همه نمایشات این شوی تلویزیونی دقت کنید کلیه کسانی که از گیلان و مازندران به صحنه آمدند تقریبا از یک متن دیکته شد ه استفاده نمودند و همگی مدعی ارتباط با خانواده و منکر نامه ا ز طرف عزیزانشان بودند.

همانطوری که در سخنرانی گرد همایی ساری عنوان نمودم در سال 82  وقتی خانواده ها برای ملاقات عزیزان شان آمدند برای هر خانواده ملاقات کننده 3 الی 4 نفر مراقب به  صورت مستقیم گذاشته بودند حالا چطور می توان باور کرد که این افراد اسیر می توانند آزادانه با خانواده تماس بگیرند که مثلا رژیم مانع تماس شده است؟

مسئوول انجمن نجات آقای صمد نظری در پی صحبت ها ی تعداد ی ا ز خانواده ها گفت جای بسی خوشحالی است که با یاری خدا و افشاگری جدا شده ها و بازگشته های جدید و تا به حال خانواده ها اشراف کاملی از وضعیت تشکیلاتی فرقه تروریستی رجوی در اشرف پیدا کردند و دیگر این دست پخت های تلویزیونی همانند شوی در اذهان آنان تداعی میکند

البته نباید فراموش کرد که این حداقل تماسهایی که در  قرارگاه اشرف با خانواده به منظور تخریب چهره بازگشته ها گرفته شد به یمن افشاگری همین بازگشته ها در میان خانواده و مصاحبه ها با رسانه ها و سخنرانی در نشست ها و گرده همایی و انعکاس در سایتها و…. بوده است تا  مسئولین فرقه را وادار به چنین کاری کرد.

ایشان در ادامه صحبت هایش گفته است و در استان ما نمونه هایی بوده است که افراد بعد از 20 الی 23 سال به دستور و حضور مسئولین تماس گرفته اند که تمامی مکالمات و صحبت هایش یک دست دیکته شده بود.

نمونه ای د ر استان مان داشتیم کادامه دارد…

 

خروج از نسخه موبایل