تا زنده ام تو را به آغوش گرم خانواده بر می گردانم

خانواده ایرج سلطانی (اسیر در بند رجوی در عراق)با توجه به تبلیغات فریبکارانه فرقه رجوی و به صحنه تلویزیون آوردن اسرای در بند خود جهت ادعای دروغ بودن نامه خانواده ها به فرزندان و عزیزان اسیرشان در اشرف، برخی از این خانواده ها با ابراز تنفر و انزجار از فریبکاری فرقه و دور نگهداشتن عزیزانشان از واقعیت و امکان برقراری ارتباط با بیرون از مناسبات، یک بار دیگر برای عزیزانشان نامه نوشته اند که در اینجا عین نامه را درج کرده ایم " تا سیه روی شود هر کی در او غش باشد!".

حال باید دید این بار فرقه چگونه افراد خود را می فریبد و آیا باز هم ادعا می کند که این نامه ها از طرف خانواده ها نیست!!!

خروج از نسخه موبایل