اعضای مجاهدین مترصد فرصتند تا به اروپا و آمریکا بروند