دروغ بزرگ دیگری از سازمان مجاهدین

در جریان مسافرت مریم قجرعضدانلو به برلین و ادعای فرقه مجاهدین مبنی بر پیش روی سنگر به سنگر که هنوز نگاه نظامی و خشونت آمیز این فرقه را به مناسبات سیاسی کشورهای اروپایی نشان می دهد این سازمان در دنبال پخش اخبار جعلی و بی اساس همچون رای دادگاه عدالت پارلمان اروپا اینبار مدعی گردیده که 150 نفر از اعضای پارلمان کشور آلمان از این فرقه تروریستی که هنوز بر اساس نظر اتحادیه اروپا تروریست شناخته می شود، حمایت نموده اند.

این خبر و پشتیبانی 150 نماینده مجلس آلمان از اساس دروغ می باشد و یا تحت عنوان دیگری از آنها دریافت شده که فرقه مجاهدین با ترس از پس گرفتن این حمایت ها هیچگونه اسم و نشانی از پشتیبانان خود منتشر نکرده است.

این پشتیبانی در اروپا و و دنیای آزاد سیاسی انجام شده و دلیل پنهان کاری فرقه مجاهدین فقط بر اساس دروغ بی پایه ای است که برای خشنودی افراد سرگردان خود در بیابانهای عراق سرهم نموده اند.

موضعگیری امروز فراکسیون حزب سبزهای المان مبنی بر اینکه هیچگونه حمایتی از این گروه ننموده و آنان را بر اساس سوابق تروریستی خود هرگز یک گروه سیاسی نمی شناسند گواه مشخصی بر بی اساس بودن اعادهای مجاهدین می باشد.

خروج از نسخه موبایل