تلاشهای مجاهدین برای توجیه جنایات اسرائیل

علی رضا جعفرزاده عضو آماده خود سوزی مجاهدین برای رهبری رجوی در آمریکا و کارمزدگیر تلویزیون خبری جنگ طلبان که صاحب آن مردخای صهیونیست است در این تلویزیون کوشش میکند که همانند مسله عراق جنایات اشغالگران را با بزرگ کردن نقش رژیم ایران در رابطه با حماس این جنایات را توجیه کند.

مجاهدین خلق این روزها که شکست «پیروزی بزرگ » دروغین خود در عراق را با موضع گیری جدید نخست وزیر عراق میبینند که بایستی به گفته نخست وزیر عراق از عراق خا رج شوند میخواهد با خودشیرینی بیشتر برای لابی های صهیونیستی در واشنگتن دقیقا نوکری خود را به صهیونیستهای بین المللی نشان دهد و جنایات دولت نژادپرست اسرائیل را کم رنگ نماید. این درحالی است که صلح جویان اسرائیلی تمامی مسئولیت این جنایات را به گردن رژیم اسرائیل می اندازند و مسئول این جنایات می بینند. این مزدوران صهیونیزم بین المللی برای آب پاک ریختن برروی دستهای خونین اسرائیل با بزرگ کردن نقش رژیم ایران و وابستگی حماس به رژیم ایران در واقع جنایات اسرائیل در غزه را همراه با رسانه های بین المللی وابسته به صهیونیزم بین المللی توجیه مینمایند. این توجیهات و دست شویی خونین رژیم نژاد پرست اسرائیل در واقع یک باردیگر بی مایگی و ذلت وبی هویتی خود را نشان میدهند که چگونه این بار بجای نوکری صدام و جنگ طلبان آمریکایی در اسرائیل هم علیه مردم فلسطین جنایات اسرائیل را توجیه کنند.

خروج از نسخه موبایل