نگاهی به اطلاعیه مجاهدین در رابطه با فجایع غزه

مجاهدین بازهم بجای اینکه اسرائیل را محکوم کنند رژیم ایران را محکوم کردند.

مجاهدین خلق در اطلاعیه ای که این هم نه بزبان خود بلکه بزبان بازوی سیاسی خود یعنی شورای ضد مقاومت رجوی داده است «بمباران وقتل مردم بی گناه در غزه » را محکوم کرده است. در این اطلاعیه حتی یکبارهم نام اسرائیل برده نشده است وبجای آن «رژیم آخوندی» به عنوان علت این فجایع مطرح ومحکوم شده است. البته مجاهدین دقیقا از بعد فرصت طلبی که دارند چنین اطلاعیه ای میدهند چرا که هم میخواهند از کاه دان بخورند و هم از توبره. یعنی هم میخواهند در دنیای عرب بگویند که ما هم این فاجعه را محکوم کردیم وهم همزمان دل لابی های صهیونیسستی در واشنگتن و اسرائیل را آزرده نکرده باشند و برای همین نیز دراطلاعیه خود حتی از نام بردن و محکوم کردن اسرائیل سرباز زده اند ودقیقا این همان دم خروسی است که سرش به اسرائیل وصل است.

ولی این تاکتیک مجاهدین سوخته شده است و کسی را فریب نمیدهد. بجای اینکه اسرائیل که عامل این فجایع است محکوم شود که در واقع علت مانور دادن رژیم در منطقه را نیز بوجود آورده اند وسو استفاده از مساله فلسطین توسط رژیم ایران را دقیقا شیپور را از سروارونه میزنند. ازحکومت عباس که دقیقا در خط حمایت از صهینونیستها حرکت میکند دفاع میکنند و دقیقا همان خط اسرائیل را میرود که میخواهد بین فلسطینی ها نفاق بیافکند و اسرائیل را که طی همین شش ماه گذشته آتش بس بیش از دویست نفر از فلسطینی ها را با عملیات ترورییستی دولتی خود کشت را در نظر ندارد.

در واقع مجاهدین خلق و امثالهم که به بزرگ کردن نقش رژیم در مساله فلسطین میپردازند همان نیاز تبلیغاتی رژِیم اسرائیل را فراهم میکند تا بزرگ کردن نقش رژِیم ایران مقاومت مردم فلسطین بهیچ گرفته شود و انگار که مردم فلسطین ومقاومت آنها در مقابل جنایات اسرائیل قبل از وجود جمهوری اسلامی وجود نداشته است وانگار که مردم فلسطین در مقابل سرکوب و گتوهای نازیسم اسرائیل در غزه که بییش از یک و نیم میلیون انسان را اسیر کرده است باید سکوت کنند وخط سازش عباس را به عنوان یک برده به پیش ببرند؟ مجاهدین همان توهینی که به مردم عراق در مقابل اشغالگران آمریکایی میکنند به مردم فلسطین هم روا میدارند که با بزرگ کردن نقش ایران هم زمینه تبلیغاتی جنایات دو رژیم اشغالگر را بوجود میاورند وهم جنایات آنها را با بزرگ کردن و وجود رژیم میخواهند توجیه کنند.

پس می بینیم که این اطلاعیه مجاهدین بازهم دم خروس بندبازی های این جریان را در واقع باز نشان میدهد که دمش دقیقا به کدام نقطه جهانی یعنی صهیونیزم و امپریالیسم وصل است واین محکوم کردن جنایات بدون نام بردن عامل جنایت یک شوخی است که تنها از کسانی مانند رئیس جمهور مصر برمیاید.

در آخر این اطلاعیه هم البته از «جبهه ضد بنیادگرایی وتشکیل »آن یاد شده است که دقیقا وحتما رژیمهای اسرائیل و آمریکا از آن اگر مجاهدین را جدی میگرفتند حمایت میکردند ولی لابی های آنها دراروپا و آمریکا با این مساله به حمایت از مجاهدین میپردازند وبرای همین نیز مجاهدین چون در این «جبهه » خیالی لابی های صهیونیستی را پشتیبان خود دارد بجای محکومیت اسراییل به عنوان عامل جنایت در غزه رژِیم را محکوم میکند!

فرشید زمانی

خروج از نسخه موبایل