مواضع شرم آور مجاهدین خلق

بیخود نیست که میگویند وابستگی مالی، وابستگی سیاسی و نوکری را به همراه دارد. همین وابستگی مجاهدین خلق ایران را به مجاهدین اسرائیل بدل کرده و حتی در اتخاذ مواضع شرم آور از ارباب خود هم پیشی گرفته اند به نمونه هایی که از سایت رسمی آنها یعین همبستگی ملی در اینجا درج شده نگاه کنید.. این کلیشه ها در روزهای مختلف از این سایت ننگین جمع آوری شده .

نوشتن خبر به نقل زا نتانیاهو و انتظار مجاهدین از کنار گذاشتن مقاومت توسط حماس و سکوت در برابر کشتار هموطنانشان.

در هیچ کدام از خبرها از مسئولیت اسرائیل در رنج و درد مردم غزه سخنی نیست گوئی که موشک و بمب ها را حماس روی مردم خودش میریزد.

بازهم نقل قول از اربابان اسرائیلی شان.

درگیری با حماس یا درگیری با مردم بیگناه غزه و بخصوص کودکان بیگناه.

اربابشان اسرائیل هیچ نقشی در درگیریهای غزه ندارد.

تف به این بیشرمی ؛ این نوکرهای اسرائیل حتی نمیتوانند ژست بیطرفی بگیرند و هر دو سمت را مجکوم کنند به این میگویند اوج مزدوری.

خروج از نسخه موبایل