آخرین معیار مجاهدین برای جنگ مسلحانه

جنگ مسلحانه به نبردی غیرقراردادی گفته می شود که درآن ارتش چریکی از

برطبق توضیحات سایت ویکی پدیا

guerrillaدرچین « تئوری مائوئیست جنگ مردم » معتقد است که چریک ها حمایت مردمی را  بنابراین چنانچه انقلابی  .

مجاهدین خلق حمایت مردمی خود رادرسه مرحله ازدست دادند. فازنخست درپی استفاده آن ها ازترور پس ازانقلاب اسلامی بود یعنی هنگامی که آن ها عملیات های تروریستی خود راعلیه اهداف مردمی به راه انداختند وعده زیادی ازهموطنان خودرابه قتل رساندند. این حملات باعث شد که آن ها نیز همانند همتایان کمونیست خود درفیلیپین ومالزی حمایت مردمی راازدست بدهند، زیراحملات تروریستی عقیده مردم را نسبت به آن ها برمی گرداند. این تاکتیک ها هیچ نتیجه ای مگرازبین رفتن حمایت مردمی، به دنبال ندارد.

چنانچه دربالا نیزجنگلینک به متن انگلیسی

خروج از نسخه موبایل