فرقه مخرب رجوی ها، از زبان سرویس اطلاعاتی آلمان

فعالیتهای بین المللی سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در دنیا، برگرفته از متــُدهای یک رهبر دیکتاتور نشات گرفته که با تروریسم آغشته است.

رهبری مجاهدین، خواهان اطاعت و سرسپردن و آمادگی برای عمل در تمام دنیا از طرف هوادارانش می باشد، این روش دیکتاتوری همسر رجوی هم می باشد.

در تبلیغات شورای ملی مقاومت مطالبی به عنوان شاخصه های دمکراتیک به بیرون ارائه می شود که به هیچ وجه در درون مناسبات، اجرایی نمی گردد.

خروج از نسخه موبایل