آسیب شناسی فرقه تروریستی رجوی (جستاریکم)

سیرتکامل! درفرقه رجوی ازمزدوری برای حزب بعث واستخبارات عراق تا دریوزگی برای دولت اسرائیل وموساد.

سرانجام سیاست همسو با اسرائیل وامریکا که از سال 2003 توسط فرقه جنایتکار وتروریستی رجوی دردستور کارقرارگرفته بود به بارنشست و این شورا این گروه منفوررابگونه ای موقت وقابل بازگشت از لیست گروه های تروریستی اروپا خارج نمود.

این تصمیم هیچ تبعات ونتایجی برای این فرقه خائن به با رنخواهد آورد و بیشترین بهره آن برای این فرقه این خواهد بود که ممکنست زمینه ای برای انتقال تعدادی از این تروریست های نادم وپشیمان وتواب از عراق به برخی از کشورهای اروپایی را فراهم آورد.

ولی چرا و چگونه وبه کدام دلایل این امر ممکن گردید؟

برای بررسی زمینه های چنین تصمیمی باید نگاهی به سابقه این فرقه بیاندازیم.

ازسال 2003 با سقوط ارباب وکارفرمای این فرقه یعنی صدام حسین سرکردگان این فرقه که علت تداوم موجودیت خود درعراق را با غیر ممکن می دانستند تلاش جدیدی را آغارنمودند تا ازتضاد بین رژیم های ایران واسرائیل وامریکا استفاده نموده ودرشکاف های از این رودرروی های تبلیغی خودرا بگونه ای جاسازی نمایند.

ودرهمین راستا بین سرکردگان فرقه رجوی وسازمان های اطلاعاتی اسرائیل همکاری وارتباطی تنگاتنگ برقرارگردید که درنتیجه اسرائیل اطلاعات ماهواری خود برفراز ایران رادراختیاراین گروه قرارداده واززبان آنها بعنوان اطلاعاتی ازمنابع داخل ایران! دراختیا ررسانه های غربی قرارمی داد.

درمورد امریکا نیز جناح طرفداروپشتیبان اسرائیل درحاکمیت این کشور برطبل تبلیغی خود مبنی برتهاجم به ایران برای جلوگیری از فعالیت های اتمی رژیم ایران می کوفت وفرقه جنایتکاروهمیشه مزدور رجوی چنین گمانه زنی می کرد که جناح جنگ طلب وطرفداراسرائیل درامریکا خواهد توانست زمینه های حمله هوایی امریکا واسرائیل را به تاسیسات اتمی _ نظامی ایران فراهم آورد

ولی این نظریه پردازی خائنانه و ضدانسانی فرقه تروریستی رجوی همانند دیگرامیال وآرزوهای سرکرده گان فرقه قابلیت پیاده کردن نبود زیرا اکثریت درمراکزتصمیم گیری امریکا با چنین طرح هایی مخالف بوده واینگونه ماجراجویی ها باقابلیت ریسک بالا ومخاطره امیز بحساب می آوردند.

سرانجام حاکمان امریکا بدین نتیجه رسیدند که سرانجام چنین تصمیم هایی پنهان وغیرقابل پیش بینی خواهد بود ولذا چنین طرحی را کاملا ازدستورکارخود خارج نمودند واین درصورتی بود که بنا براخباری که بعدازکناررفتن کابینه بوش ازقدرت منتشرگردید طی دوسال اخیر دولت اسرائیل دوبار از امریکا تقاضا نموده بود که چراغ سبزحمله نظامی به تاسیسات ایران را روشن نماید ودرهردومورد دولت امریکا تقاضای اسرائیل را رد کرده بود.

فرقه جنایتکاروتروریستی رجوی طی دوسال اخیر ازسویی تمامی امکانات خود را که بوسیله دولت اسرائیل وآژانس یهود مورد پشتیبانی قرار می گرفت صرف تبلیغات تئوری حمله نظامی به ایران می نمود ودررسانه های وابسته خود ازجمله وبسایت هایی چون ایران پرس نیوز چنین تبلیغ می کرد که دولت بوش تا پایان دوره حاکمیت خود (سال 2008) حتما به ایران حمله نظامی خواهد نمود!

ازسویی دیگر این فرقه مزدور با استفاده ازلابی ها وپشتیبانان دولت اسرائیل درپارلمان های اروپایی ومراجع حقوقی سعی می کرد با هزینه های سنگینی که از جانب آژانس یهود پرداخت می گردید دولت های اروپایی را تشویق به تغییر تصمیم خود مبنی بر منگنه نمودن این فرقه درلیست گروه های ممنوعه بنماید _ درحقیقت سیاست همسو با اسرائیل وامریکا به معنی مزدوری وجاسوسی برای این دودولت ازیکسو وقول وقرارهای پنهانی بامراکزقدرت مبنی بردست شستن ازاعمال تروریستی وامضای توبه نامه ها وپذیرفتن خفت وخواری ودریوزگی برای غرب نبود _ آنچه جالب می نمود نمایانگرتکرار تاریخ بود واینکه سرکردگان این فرقه مذهبی تروریستی عادت دارند که درمواقع ضروری یکصدوهشتاد درجه تغییر مشی داده وبرای بقای موجدیت خود توبه نامه امضانمایند همچنانکه رجوی خائن ودیگر سرکردگان این فرقه در سال 50 و شصت پس ازاظها رندامت ازگذشته ازعفو ملوکانه رژیم گذشته ورافت اسلامی!رژیم کنونی ایران برخوردار گردیدند.

بهرروی سرسپردگی ومزدوری فرقه رجوی برای دولت اسرائیل هرروز ابعاد تازه ای بخود می گرفت و علاوه بر اعمال پنهانی وسری درحالتی از نمودارهای آشکار چون دیدار مریم عضدانلو قاجار ازموزه هولو کاست در آلمان و شادی طرفداران این فرقه از حمله اسرائیل به نوار غزه نیزخود رانشان می داد.

اکنون سئوال اینست که چرا وبه کدام دلایل سرمایه داران یهودی از این فرقه متعفن وتروریستی طی این سالها حمایت مالی _ تبلیغی _ سیاسی _ قضایی می نمایند؟

برای پاسخ بدین سئوال بایستی بین موضع گیری خصمانه بخشی ازحاکمیت رژیم ایران علیه دولت اسرائیل وبه زیرسئوال بردن موجودیت آنکشور و هم چنین مسائل همچنان باقی مانده تلاشهای اتمی دولت ایران نقبی زد که بنابراین رودرویی های تبلیغی دولت اسرائیل می خواهد از جنازه متلاشی این فرقه حربه ای موقت و تبلیغی برعلیه رژیم ایران استفاده نماید وگرنه هرکس کوچکترین شناختی از این فرقه جنایتکار وتروریستی وشرایط جهانی ومنطقه ای داشته باشد این مسئله کاملا روشن است که نه این فرقه مفلوک ودرمانده کوچکترین نقشی درمعادلات منطقه ای دارد ونه اینکه دولت اسرائیل ازپشتیبانی این جنازه متحرک طرفی می بندد.

بهرروی میزان نفوذ سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و سرمایه داران یهودی در جایی متوقف می گردد وبرای این فرقه تروریستی این مکان هم اکنون تصمیمات بازگشت ناپذیر دولت عراق مبنی بر جمع نمودن بساط شیادی این فرقه ازخا ک عراق وتعطیل نمودن پادگان تروریستی شهرالخالص می باشد

ولذا خروج موقت ازلیست تروریستی درواقع برای سرکردگان این فرقه از آن جهت حائز اهمیت است که آنها همانند همیشه به غلط گمان می کنند چنین تصمیمی می تواند برجمع شدن پرده شیادی این فرقه وفروپاشی کامل آن اثرگذارباشد.

وسرانجام اینکه تمامی تلاشهای تبلیغی این فرقه درچندسال گذشته بویژه دوسال اخیررا باید درراستای مانع تراشی برای جمع شدن این ویترین مظلوم نمایی فرقه درعراق بحساب آورد

آنچه از قرائن وشواهد برمی آید سرکردگان فرقه فعلا تصمیم به ردوررویی ومقابله با تصمیمات دولت عراق گرفته اند وطرح هایی را ازاعتصاب غذا تا خود سوزی وخودکشی جمعی دردستور کار خود قرارداده اند _ حال تا چه اندازه سرکردگان جنایتکاراین فرقه موفق خواند شد تا درمقابل تصمیم دولت عراق ایستادگی نموده وحاظر به پایگاه تروریستی خودنگردند مسئله ایست که نیاز به بررسی و تجزیه وتحلیلی جدا دارد که درمتن آتی بدان خواهم پرداخت.

آنچه مسلم است سقوط وتباهی ونابودی کامل این فرقه ضدانسانی ومذهبی خطرناک بی یقین است و تلاشهای بیهوده این فرقه تنها ممکنست مراسم بخاک سپاری این گروه ترورستی جنایتکاررا درگورستان بدنامان تاریخ کمی بعقب بیاندازد.

به امید آزادی اسیران شستشوی مغزی داده وفراموش شده این فرقه از چنگال خون افشان زندانبانان ودستگیری ومحاکمه سرکردگان و بازجویان وشکنجه گران این فرقه مزدورو متعفن وضدایرانی.

خروج از نسخه موبایل