مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین

آقای اسماعیل شمس الدین از اعضای جدا شده از فرقه رجوی می باشند. که در مورد رابطه خود با سازمان مجاهدین موضوعاتی را مطرح می کنند.آقای اسماعیل شمس الدین از اعضای جدا شده از فرقه رجوی می باشند. که در مورد رابطه خود با سازمان مجاهدین موضوعاتی را مطرح می کنند.

دانلود مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین – قسمت اول
دانلود مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین – قسمت دوم
دانلود مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین – قسمت سوم
دانلود مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین – قسمت چهارم
دانلود مصاحبه با آقای اسماعیل شمس الدین – قسمت پنجم

خروج از نسخه موبایل