سنگ اندازی مجاهدین درجریان دیدار خانواده ها با فرزندانشان

روابط عمومی دفتر مشاورامنیت ملی دربیانبه خودآورده است: دولت عراق از این خانواده ها استقبال نموده وتسهیلات لازم را دررابطه با رساندن آن ها به اردوگاه به اجرا گذارده وحتی آن ها را به سالن های پذیرایی راهنمایی کرده است اما فرماندهان اردوگاه از ملاقات خانواده ها با بستگانشان جلوگیری نموده و اصرار نموده اند که ملاقات ها باید با حضور آنان(فرماندهان) برگزارشود.

این بیانیه ضمن محکوم نمودن اقدام فوق، جلوگیری از ملاقات ساکنین اشرف با خانواده هایشان توسط فرماندهان را ضربه ای به مبانی حقوق بشر وجنایت علیه انسانیت توصیف نموده که توسط فرماندهان اردوگاه انجام می پذیرد.

بیانیه ضمن تاکید بر این که دولت عراق علیرغم این وضع از هرگونه تلاش درراستای تسهیل دیدار خانواده ها با فرزندانشان فروگذارنخواهد کرد به التزام حکومت عراق نسبت به معیارهای حقوق بشری وایجاد امنیت ورسیدگی کامل برای خانواده ها وساکنین اردوگاه تاکید کرد. بیانیه درپایان خواستار محکومیت بین المللی اقدامات شرم آور فرماندهان علیه ساکنین اردوگاه شده است.

خروج از نسخه موبایل