بازخوانی تئوری محاصره اشرف و فاجعه انسانی

درآستانه اجرای تصمیمات دولت عراق مبنی برجمع نموده اسارتگاه فرقه رجوی سرکرده این فرقه بگونه ای نیمه پنهان ولی گویا تهدیداتی را برای مقابله با عمل قانونی این دولت درپیش گرفته وبا مطرح نمودن تئوریهایی چون محاصره اشرف وفاجعه انسانی! سعی درکند نمودن اجرای این مصوبه دولت عراق وایستادگی درمقابل انرا اصرار می نماید.

گرچه باشناخت ذهنیت بیمار ومعلول سرکرده فراری فرقه نمی توان اجرای سناریوهایی درمقابل این تحول را از نظر دورداشت ولی ضمن حفظ هشیاری وپیگیری دائمی چگونگی اجرایی شدن این تصمیم باید بیشتر به جنبه تبلیغی ومانورسرکردگان فرقه دراین دومورد را مورد موشکافی قرارداد.

الف _ بازشکافی تئوری محاصره پادگان اشرف! درادبیات فرقه رجوی.

بنابرگزارشات منتشره از بیستم فوریه 2009 امرانتقال کنترل وحفاظت از اردوگاه اشرف بگونه ای کامل ازنیروهای امریکایی به دولت وارتش منتقل گردیده گرچه همین گز ازش ها می افزایند تعدادی ازنیروهای امریکایی بخاطراجرای آرام تصمیمات دولت عراق مبنی برجمع نمودن این پایگاه بعنوان ناظرحضورخودرا حفظ نموده اند.

دولت عراق با شناخت کامل از شگردهای تبلیغی این فرقه ودرجهت حفظ امنیت افراد مستقردراین پایگاه ظاهرا هرگونه ارتباط خارجی بین مسئولین این پایگاه بادنیای خارج را محدود به دریافت مجوز نموده است _ چنین تصمیم درستی باعث گردیده عوامل وحقوق بگیران این فرقه درعراق ازبقایای حزب بعث وعوامل تروریستی وبرخی منابع خبری نزدیک به این فرقه نتوانند به مانند گذشته وارد این پایگاه گردند _ چنین قطع ارتباطی که درچهارچوب وظایف دولت عراق تعریف شدنی است باعث خشم سرکرده فرقه را فراهم آورده است _ چون باعث برهم خوردن پرده هایی نمایشی این فرقه جهت سو استفاده ازاین اسیران گردیده است.

ازسویی دیگر همین قطع ارتباط طبیعی ولازم باعث اختلال درپیوند رفت وآمدههای خلاف کارانه بین این اسارتگاه وپایگاه این فرقه درفرانسه گردیده است _ به کلام بازتر درسایه این محدودیت ها سیکل _ اشرف _ اور _ اور _ اشرف دچاراختلال وگسستگی گردده است و افرادمستقردر این دو پایگاه به سادگی نمی توانند همانند گذشته رفت وآمد نمایند _ قطع ضروری پیوندفیزیکی سر ودم اژدها.

فرقه رجوی درابتد با دجال گری خاص خود سعی کرد چنین قطع پیوندی را بعنوان محاصره وجلوگیری از رسیدن مواد غذایی وسوخت وامکانات پزشکی به اشرف! تبلیغ نماید ولیکن با اطلاع رسانی به موقع دولت عراق مبنی بردروغ خواندن این شگرد تبلیغاتی وعدم تائید چنین ادعایی از جانب مسئولین صلیب سرخ وکمیساریای سازمان ملل حاظر درصحنه دست از این شیادی ودروغزنی برداشته وچنین تبلیغات نادرستی را متوقف نمود_

بهرروی آنچه مسلم است روال ازتباط این سازمان تروریستی با تروریست ها وعوامل نفوذی این گروه درعراق وهمچنین درپیوند بین این پایگاه ومقرپاریس هم اکنون دچاراختلال جدی گردیده واین دقیقا همان مسئله ایست که سرکردگان فرقه از آن درتبلیغات دروغین خود بعنوان درخواست برای شکسته شدن محاصره اشرف! نام می برند……… دولت عراق باید هشیارباشد وفریب دغلکاری ها ومظلوم نمایی های سرکرده این فرقه رانخورد که ضروریست چنین قطع ارتباطی تا جمع شدن این پایگاه ادامه داشته باشد.

ب _بازشکافی تئوری فاجعه انسانی! درادبیات این فرقه تروریستی

به باوراین نگارنده دست فرقه تروریستی رجوی به دلایل ذیل برای وادارنمودن افراد اسیردراشرف به خود کشی ویا خودسوزی واین گونه اقدامات ضدانسانی کاملا بسته است

یکم _ شکست کامل درفاز نظامی وبازگشت به فاز سیاسی (تاریخ سیاه 25ساله)

_ سرکرده فرقه رجوی ازسال 2003 پس ازسقوط صدام و تسلیم وخلح سلاح افراد مستقردراین پایگاه خوب می دانست که درسایه چنین تحولی ماندن این افراد درعراق ووجوداین پایگاه غیرممکن خواهد بود وبهمین دلیل سرکرده فرقه به اردن گریخت وهمسرخودرا با تعدادی از نزدیکانش به فرانسه فراری داد_ فرارمریم به فرانسه وتوسعه پادگان اور دراین کشور وفعالیت های این شخص را می توان بازگشت این فرقه پس ازبیست وپنج سال درجازدن درفاز نظامی وشکست دراین فاز وبازگشت به فاز سیاسی قلمداد نمود.

پی گیری تلاشهای تبلیغاتی دوری جستن از تروریسم! ازسال 2001 وتعهدات پیدا وپنهان سرکردگان این فرقه به دولت ها ودادگاه های این کشوبا صرف هزینه های کلان که نتیجتا به رای شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق موقت والبته قابل بازگشت این فرقه ازلیست گروه های ممنوعه گردید مهم ترین دلیل برای بسته شدن دست سرکردگان این فرقه جهت اقدام به هرگونه عمل تروریستی وبهرشکل ممکن می باشد.

دوم _ بحران آفرینی با استقاده ازاقدامات خود زنی به کدام دلیل وبه چه هزینه وکدام نتیجه؟

دولت عراق رسما اعلام نموده خواهان جمع شدن پایگاه تروریستی اشرف وخروج آزادانه وانتخابی این افراد از کشورخود می باشد و تلاش می کند اجرای چنین تصمیمی را به انسانی ترین وجه ممکن درچهارچوب قوانین آن کشور وقوانین انساندوستانه بین المللی تحت نظر صلیب سرخ جهانی بانظارت سازمانهای مدافع حقوق بشر به انجام برساند _ هم اکنون مراحل آرام این تحول دردست اقدام است وکوچکترین مشکلی هم که بتواند دلیل اعتراض این افراد به اقدامات قانونی دولت عراق گردد بوجود نیامده ودرصورت همکاری این افراد هیچگاه بوجود نخواهد آمد _ درسایه چنین اجرای چنین تعهداتی جای هرگونه مانورسرکردگان فرقه از این اسیران مسدود گردیده است _ وبهمین دلیل هرگونه اقدام خودزنی بخاطرجلوگیری از این تصمیم قانونی دولت عراق نه تنها کوچکترین منفعتی برای سرکردگان این فرقه درخود ندارد بلکه چنین اقدامات احتمالی بند یکم (تعهدات سران این فرقه برنفی تروریسم) رابگونه ای جدی زیرسئوال خواهد کشید _ بنابراین تا آنجا که سرکردگان فرقه از عقلانیت احتمالی خود! درمورد حل این مشکل بهره جویند بایستی با این واقعیت به دور از تعصب کنارآمده وبا همکاری بادولت عراق درانجام این تصمیم کوشش نمایند.

حال فرض رابراین می گذاریم سران فرقه بخواهند برای جلوگیری از فروپاشی کامل این فرقه وفراری دادن سران موجود درصحنه ازاین وجود این اسیران بهره برداری نمایند _ درچنین صورتی تنها امکان اعتصاب غذاتوسط این افراد وجود دارد وآنهم درنتیجه کلی این تصمیم دولت عراق اثرتعین کننده ای برجای نخواهد گذاشت هرچند می تواند اجرای این تحول را کمی به عقب بیاندازد.

آنچه باعث نگرانی می تواند باشد اینست که سرکرده فرقه دراوج چنین تحولی تصمیم بگیرد جهت تحت تاثیرقراردادن این اقدام بااستفاده از عوامل تروریستی خود دراین کشور بگونه ای غیرمستقیم به پرتاب موشک به این قرارگاه اقدام نماید(مستند به دواقدام سال 2008این فرقه)_ چنین اقدامی غیرانسانی گرچه درنتیجه این روند باز منشا اثری نخواهد بود ولی نشان خواهد داد که این سرکرده فراری برای اثبات ادعاهای بی اساس و رذیلانه خود تا آنجا پیش می رود که حاظراست برای جامه عمل پوشاندن به تئوری فاجعه انسانی ادعایی خویش ازهرگونه اقدام ضدانسانی بهره گیرد!

نگاهی به گزینه های پیشنهادی دولت عراق وعکس العمل این فرقه

دکترموفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق دراواخر سال 2008 ضمن بازدید از این پایگاه به مسئولین اداره آن ازطرف دولت عراق اعلام نمود که افراد مستقر دراین پایگاه دگر نمی توانند درعراق بمانند و لذا دو گزینه پیش روی آنها قراردارد_ بازگشت به کشورخویش و سفربه یک کشورسوم مورد انتخاب _ وطی این مدت نیز چندبارتکرارنمود که ماندن درعراق برای آنها یک گزینه نیست _ واین افراد را درگزینش یکی از این دو مخیر نمود _ بنابراین این افراد راهی به جز انتخاب بین این دوگزینه ندارند _ اگرچه سرکردگان فرقه بدون هیچ دلیل ومستندات قانونی وحقوقی افراد این پایگاه را تشویق می کنند تا با نافرمانی وسرپیچی از این مصوبه قانونی دولت عراق خواهان ماندن دراین کشورگردند! _

مطرح شدن چنین خواسته ای غیرموجه توسط سران این فرقه این سئوال را پیش می آورد که سرکردگان فرقه به چه دلیل وهدفی این افراد را به چنین خواستی تشویق می نمایند؟

امروزه باتحولات عراق ومنطقه وجود سه هزارنفرازمیهمانان صدام معدوم در پایگاهی نظامی دراین کشور هیچ گونه توجیهی ندارد _ واین سه هزار اسیر نیاز به معالجه وپای گذاشتن به دنیای آزاد وانتخاب محلی امن برای باقی مانده زندگی خود دارند _ وطبعا دراین فرصت پیش آمده باید درمحیطی آزاد این قدرت انتخاب ازطرف سران فرقه به آنها داده شود تا بدورازفشارهای تشکیلاتی تصمیم بگیرند _ سرکرده خائن وفراری فرقه هم خوب می داند که وجود آنها درعراق دلیل موجهی ندارد ولی بااین همه برای بدست آوردن فرصت چانه زنی با دولت عراق سعی می کند از این اسیران برای فراری دادن سرکردگان وشکنجه گران وبازجویان حاظر دراین پایگاه سو استفاده نماید.

دراینجاست که دولت عراق بایستی برای برهم زدن تشکیلات این فرقه آن تعداد از سران این فرقه را دستگیر وبجایی دیگر جهت رسیدگی به اتهامات منتصب منتقل نماید

چنین اقدامی بی شک باعث برهم خوردن تشکیلات این فرقه خواهد شد _ دستگیری سران بجامانده درپایگاه زمینه رابرای دستگیری سرکرده خائن مخفی شده دراردن فراهم خواهد نمود _ بازهم تکرارباید کرد _ مسئولیت هرگونه آسیب رسانی به اسیران بعهده مسعود رجوی وکمی آنسو تر مریم عضدانلو قاجار می باشد_ تحت پیگردقانونی قراردادن مریم عضدانلو قاجار توسط اینترپل نیز می تواند راه رابرای دستگیری مسعود رجوی هموار نماید.

بهرروی آنچه بارها بوسیله دولت عراق مورد تاکید قرارگرفته اینست که اولا این پادگان تروریستی بایستی جمع گردد _ دوما دولت عراق بانگاهی انسانی به این مسئله این افراد را مجبوربه بازگشت به ایران نخواهد نمود _ سوما دولت ایران به دولت عراق اعلام نموده که افراد عادی وبدنه این تشکیلات رامورد عفو عمومی قرارداده وحاظراست حتی برای سفر آنها به کشوری دیگرپاسپورت ایرانی دراختیار آنها بگذارد وآخراینکه سرکردگان این فرقه (پنجاه نفر) به اتهاماتی چون فرماندهی عملیات ترورستی _ سرکوب مخالفان وانواع واقسام خلاف کاریها تحت تعقیب قرارخواهند گرفت _ ودرآخراینکه دولت عراق از مسئولین این گروه تروریستی تقاضا کرده است تا درروال ساده وآرام این تغییروتحول بااین دولت همکارینمایند

درچنین حالت وبا دراختیارگذاشتن چنین امکانان مهمی بجاست تا سرکردگان فرقه دست از لجاجت وخودخواهی برداشته وادعاهای غیرقانونی وغیرقابل توجیه خودراکناربگذارند _ یادشان باشد هرگونه تلاش خارج از قائده وقانون نه تنها مشکل فروپاشی کامل این فرقه تروریستی را مانع نخواهد شد بلکه باعث خواهد شد تا افکارعمومی هرچه بیشترازعمق دجالیت وشیادگری وفریب کاری این فرقه آگاهی یابد.

_ بهرصورت آنچه قرائن موجود نشان می دهد بهار _ بهار آزادی اسیران اشرف است وهیچ سدی مانع این آزادی نخواهدشد _فاصله زیادی تا رسیدن این زندگی باختگان به آغوش خانواده های خود نمانده است..

ماخسته اگرچه شب زما خسته تراست

تاریکی اگرچه دم به دم بیشتراست

تاریک ترین زمان هرشب اما

دانم که همان لحظه پیش از سحراست

سحررهایی اسیران از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی درراهست.

خروج از نسخه موبایل