تلاش گروه تروریستی مجاهدین و هشیاری ما

هم میهنان تلاشگر _هم اکنون مردم ایران زمین درگیرودار یک جنبش مسالمت آمیز مدنی برای احقاق حقوق ضایع شده خود به اعتراض مشغولند _ بجاست تا درچنین شرایطی با کمک وپشتیبانی از این جنبش به شناخت عواملی بپردازیم که سعی می کنند بگونه ای مستقیم ویا غیرمستقیم این پروسه اصلاح طلبی و تغییر را بسوی رادیکالیسم سوق دهند تجربیات سه دهه گذشته بویژه وقایع تلخ سال شصت نشان می دهد تروریست ها وخشونت گرایان سعی می کنند با زمینه سازی برای سوق دادن حرکت های مسالمت آمیز مردم به سوی خشونت شرایط رابرای سرکوب گسترده این جنبش فراهم آورند. چگونه عوامل گروه تروریستی مجاهدین درجوامع حقیقی ومجازی راشناسایی کنیم؟ یکم _ جوامع حقیقی گروه تروریستی مجاهدین تلاش می کند با بکارگیری از بقایای خود درایران وهمچنین گسیل جوخه های مرگ از کشورهمسایه عراق به کشورما برای به انحراف کشیدن جنبش مدنی مردم ایران کوشش نماید. گرچه فهم ودرک توقعات جوانان ایران زمین درشرایط کنونی قابل پذیرش می باشد ولیکن هشیارباشیم _ حمله به مراکزنظامی وانتظامی _ به آتش کشیدن وسائل نقلیه عمومی _ حمله به بانکها وادارات دولتی _ شلیک گلوله ازمکان های پنهان بسوی تظاهرکنندگان و وشعارسرنگونی ازجمله حرکت ها واقداماتی است که بقایای این گروه تروریستی دردستور کاری خود قرارد اده اند _ بنابراین برای جلوگیری وخنثی نمودن تحرکات مرموز این گروه منفورهشیاری ما ایجاب می کند کسانی را که سعی می کنند با چنین شگردهایی خشونت بار درصفوف معترضین نفوذ نمایند ترد نمائیم. فراموش نکنیم این گروه تروریستی وفرصت طلب کوشش می کند از هرروزنی هرچند بسته با عملیات خشونت آمیر به جنبش مدنی شما آسیب برساند. طلب نمودن مطالبات معوقه واعتراض به هر آنچه به باور اکثریت مردم ایران درراه صحیحی قرارندارد حق مسلم همه ماست ولی یادمان نرود رسیدن به خواست های منطقی وحقوقی هیچ گاه از طریق خشونت گرایی ورادیکالیسم به هدف نمی رسد وبه کلامی دیگر جنبش مدنی راه سخت وپرپیچ وتابی است که باید با جدیت وهشیاری آنرا پیموده و راه های استفاده از بکارگیری ازابزارخشونت را از طیف خشونت گرا دررژیم حاکم و بقایای فرقه منفوررجوی را مسدود نمود گروه تروریستی مجاهدین طی ده روزه اخیر کوشش دیگری را دنبال می نمود تا درصفوف هم میهنان برون مرز نفوذ نموده وچنین حرکت های همبستگی رابه سوی خود منحرف نماید که خوشوقتانه باهشیاری ایرانیان دراقصی نقاط جهان دراین راه نیر باشکست مواجه گردید ه واز جامعه برون مرزی باابراز تنفرهم میهنان ترد گردید دوم _ جوامع مجازی گروه تروریستی مجاهدین گرچه دارای تعدادی سایت خبری می باشد ولیکن از آنجایی که اخبار وگزارشات این سایت ها برپایه جعل خبر ودروغزنی و تبلیغ بنیان گزاری شده اند لذا مطالب مندرج دراین رسانه ها معتبرنیست و با بی اعتنایی تلاشگران عرصه نت روبرومی باشد لذا عوامل این گروه تروریستی سعی می کنند با ایجاد سایت های همسو وبگارگیری از قلم به مزدان خود درسایت های بظاهر مستقل برای تبلیغات خود محافلی نیمه پنهان ایجاد نمایند _ زیرا آنها خوب می دانند که مطالب مندرج درسایت های رسمی این گروه تروریستی فاقد خوانندگان عام می باشد. سایت های نیمه رسمی وهمسو که جولانگاه عوامل این گروه تروریستی می باشد عبارتند از: سایت خبری ایران پرس نیوز _ سایت ایران خبر_ سایت ایران ب ب ب _ سایت جنگ خبر _سایت ایران گلوبال _ سایت من وپالتاک وعوامل نیمه پنهان ونفوذی این گروه تروریستی که دراین سایت ها کوشش می نمایند عبارتند _ بیژن نیابتی _ منصورامان _ ایرج مصداقی _ ناصرمستشار _ حسین پویا _ زری اصفهانی (گل کو) _ حمیدمقدم (بادبان)_ حسن داعی الاسلام _ کاظم مصطفوی(حمید اسدیان) بنابراین دوستان تلاشگر درعرصه اینترنت و جوامع مجازی همچون بالاترین ودنباله توجه داشته ودقت نمایند که عوامل این گروه متعفن ومنزوی درسایت های پوششی فوق با ارسال متن هایی که ادبیات این گروه را درجمله به جمله آن می توان یافت سعی می کنند بگونه ای غیرمستقیم برای این گروه منزوی ومترود گرایش به سوی خشونت گرایی وتروریسم را تبلیغ نمایند. هم میهنان گرامی نگارنده بعنوان یک شاهد زنده رخداد های تااسف بار دهه شصت به شما جوانان هشدارمی دهم با دقت وهشیاری مراقب تلاش های موذیانه این گروه تروریستی منفوردرجوامع مجازی وحقیقی باشید و به بقایای این گروه خائن وضدایرانی فرصت ندهید تا احساسات پاک وخواست های مدنی وبه حق شما را ازمسیر جنبش مدنی منحرف نموده وبه سوی خشونت وتروریسم سوق دهند به امید ایرانی آباد وآزاد وسربلند وبه دور از جنگ وخشونت وتروریسم وبنیادگرایی.

خروج از نسخه موبایل