فرصت طلبی فرقه گرایانه مجاهدین

پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شروع اعتراضات مردمی در داخل کشور همه شاهد بوددیم که این موج به خارج کشور هم رسید وهموطنان شریف خارج از کشور در جهت حمایت و پشتیبانی از معترضین در داخل کشور دست به تظاهرات در تمام کشورهای اروپائی و امریکا زدند که هنوز هم در اکثر کشورها کم وبیش ادامه دارد. اما نکته قابل توجه اینکه فرقه مجاهدین دراین جریان که هیچ ربطی هم به آنها ندارد برای بهره برداری از این حرکا ت اعتراضی و سو استفاده کردن از حرکت مردم در کنار هر تظاهراتی با تعداد اندکی که اانگشت شمار هم بودند با در دست داشتن عکس های رهبر منفور خود درست مثل دزدها حاضر میشوند وبا تهیه عکس از تظاهرات مردمی قصد برداشت فرصت طلبانه دارند و به مردم می گویند که شماها چرا اصلآرای داده اید؟ گویا این مزدوران قداره بند قیم مردم ایران هستند. البته در مقابل تاکنون جواب های دندان شکنی هم از مردم حاضر در تظاهرات دریافت کرده اند، تا کنون به دلیل هوشیاری هموطنان شریف در تمام این زمینه ها با شکست مواجهه شده ودر بعضی از نقاط هم کار به در گیری فیزیکی کشیده وتظاهرات کنندگان با برخورد شدید این مزدوران صدامی را میان خود رانده اند. باید به این جاه طلبان صدامی گفت که این موج و این تظاهرات هیچ ربطی به شما و امثال شما ندارد ومردم ایران خود به خوبی می دانند که چه بایستی انجام دهند ونیازی هم به انگل هائی مثل شما ندارند همین که ایرانیان شریف و آزاده در خارج از کشور به حمایت از آنان برخاسته اند برای مردم ما کافی است، شما بهتر است که برای آینده تاریک خود فکری بکنید چون در این دوره از انتخابات مردم ایران به خوبی نشان دادند که شماها هیچ پایگاهی در میان مردم ایران ندارید ومنفور ملت شریف ایران هستید.

خروج از نسخه موبایل